Bijlagen

Jaarrekening
 • 1. Onvoorzien
 • 2. Incidentele baten en lasten
 • 3. Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen
 • 4. SiSa
 • 5. IMG verantwoording en ontwikkelagenda
 • 6. Resultaatbestemming via reserves
 • 7. Staat van reserves
 • 8. Algemene toelichting op de reserves
 • 9. Staat van voorzieningen
 • 10. Algemene toelichting op de voorzieningen
 • 11. Verloopoverzicht overlopende passiva en activa
 • 12. Overzicht uitgaven en inkomsten lopende investeringen
 • 13. Gewaarborgde geldleningen en staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van de eigen woning

Jaarverslag
 • 1. Over te hevelen budgetten
 • 2. Kaders bedrijfsvoering
 • 3. Overzicht programma
 • 4. Gebruikte afkortingen
 • 5. Verklaring begrippen