Milieu en duurzaamheid

Begroot
€ 20.045
Rekening
€ 17.861
Verschil
€ -2.185
Begroot
€ 14.022
Rekening
€ 14.478
Verschil
€ 457

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen van activiteiten , zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, stankoverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.
Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds de meest passende rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders gelden, is dat een regulerende, op het gebied van duurzaamheid is het vooral een faciliterende rol. De overheid laat de sturing meer los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 240 kg naar 150 kg tussen 2011 en 2014, naar 100 kg tussen 2014 en 2018 en 25 kg in 2030.
 • Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is uitgevoerd conform Resultatenovereenkomst met Circulus;
  Toelichting

  De doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling zijn geheel gehaald. Ook de optimalisatie van Diftar is gerealiseerd. De voorbereiding van de nieuwe milieustraat is wel gestart maar nog niet afgerond. Er is nog geen definitieve keus gemaakt ten aanzien van de locatie.

  • Begroot € 11.457.376
  • Rekening € 12.437.137
  • Verschil € 979.761
 • Het in 2013 ingevoerde systeem van Diftar is geoptimaliseerd;
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De werkzaamheden voor de definitieve milieustraat aan de Westfalenstraat zijn voorbereid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 zijn er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en is bekend wat gedaan wordt met locaties met verspreidings- en ecologische risico’s.
 • Bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein is afgerond.
  Toelichting

  De grondsanering van het voormalig gasfabrieksterrein is afgerond. De (veel minder omvangrijke) sanering van de Gashaven was gepland in oktober 2015, maar is door extreem laagwater uitgesteld tot begin 2016.

  • Begroot € 2.400.000
  • Rekening € 1.284.484
  • Verschil € -1.115.516
 • Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is akkoord bevonden door Landsadvocaat en vastgesteld voor hele gemeente.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.
 • Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd;
  Toelichting

  Uitvoering van drie projecten is gestart, maar nog niet afgerond.

  • Begroot € 1.100.000
  • Rekening € 309.153
  • Verschil € -790.847
 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn voorbereid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-uitstoot in 2015 met 2% zijn gedaald ten opzichte van 2014.
 • Burgers en bedrijven zijn via uitvoering van de agenda Duurzame Energie gefaciliteerd om maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030. Dit betreft:- Biomassa en warmtenet- Energiecooperatie- Zonne-energie zonder subsidie- Verduurzaming bestaande woningbouw- Realisatie 2 windturbines- Steenbrugge klimaatneutraal- Nieuwbouw stadskantoor klimaatneutraal- Duurzame mobiliteit
  • Begroot € 240.000
  • Rekening € 240.000
  • Verschil € 0
 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-productie in 2015 2% zijn gedaald ten opzichte van 2014.
 • De gemeente heeft in de eigen bedrijfsvoering via uitvoering van de agenda Duurzame Energie maatregelen getroffen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.
 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.
  • Begroot € 2.200.000
  • Rekening € 2.200.000
  • Verschil € 0
 • Op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van wettelijke taken dierenopvang.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.
 • Natuur-, duurzaamheids- en milieu-educatie is uitgevoerd door de Ulebelt.
  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 399.480
  • Verschil € -520
 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 240 kg naar 150 kg tussen 2011 en 2014, naar 100 kg tussen 2014 en 2018 en 25 kg in 2030.
 • In 2015 zijn er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en is bekend wat gedaan wordt met locaties met verspreidings- en ecologische risico’s.
 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.
 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-uitstoot in 2015 met 2% zijn gedaald ten opzichte van 2014.
 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-productie in 2015 2% zijn gedaald ten opzichte van 2014.
 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.
 • Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.

Prestaties

 • Gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is uitgevoerd conform Resultatenovereenkomst met Circulus;
  Toelichting

  De doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling zijn geheel gehaald. Ook de optimalisatie van Diftar is gerealiseerd. De voorbereiding van de nieuwe milieustraat is wel gestart maar nog niet afgerond. Er is nog geen definitieve keus gemaakt ten aanzien van de locatie.

  • Begroot € 11.457.376
  • Rekening € 12.437.137
  • Verschil € 979.761
 • Het in 2013 ingevoerde systeem van Diftar is geoptimaliseerd;
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De werkzaamheden voor de definitieve milieustraat aan de Westfalenstraat zijn voorbereid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein is afgerond.
  Toelichting

  De grondsanering van het voormalig gasfabrieksterrein is afgerond. De (veel minder omvangrijke) sanering van de Gashaven was gepland in oktober 2015, maar is door extreem laagwater uitgesteld tot begin 2016.

  • Begroot € 2.400.000
  • Rekening € 1.284.484
  • Verschil € -1.115.516
 • Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is akkoord bevonden door Landsadvocaat en vastgesteld voor hele gemeente.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd;
  Toelichting

  Uitvoering van drie projecten is gestart, maar nog niet afgerond.

  • Begroot € 1.100.000
  • Rekening € 309.153
  • Verschil € -790.847
 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg zijn voorbereid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Burgers en bedrijven zijn via uitvoering van de agenda Duurzame Energie gefaciliteerd om maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030. Dit betreft:- Biomassa en warmtenet- Energiecooperatie- Zonne-energie zonder subsidie- Verduurzaming bestaande woningbouw- Realisatie 2 windturbines- Steenbrugge klimaatneutraal- Nieuwbouw stadskantoor klimaatneutraal- Duurzame mobiliteit
  • Begroot € 240.000
  • Rekening € 240.000
  • Verschil € 0
 • De gemeente heeft in de eigen bedrijfsvoering via uitvoering van de agenda Duurzame Energie maatregelen getroffen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling Deventer klimaat- en energieneutraal in 2030.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.
  • Begroot € 2.200.000
  • Rekening € 2.200.000
  • Verschil € 0
 • Op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van wettelijke taken dierenopvang.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Natuur-, duurzaamheids- en milieu-educatie is uitgevoerd door de Ulebelt.
  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 399.480
  • Verschil € -520
 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

18.158

20.045

17.861

-2.185

2.571

386

Baten

12.725

14.022

14.478

457

276

733

Saldo

-5.433

-6.024

-3.382

2.641

-2.295

347

Lasten

Huishoudelijk afval (product 31) - Nadeel

Nadeel €518.000. De in 2015 ingezette daling van het aantal kwijtscheldingen geeft een positief effect van €90.000. Het restant nadeel (€611.000) komt met name voort uit de hogere facturatie vanuit Circulus Berkel voor de vergoeding die de gemeente vanuit het afvalfonds ontvangt. (Een neutraal effect, zie ook baten).

Duurzaamheid (product 44) - Nadeel

Nadeel €118.000. Nadeel bestaat uit hogere bestedingen energieloket, energiebesparende woningen en living green €118.000 (zie ook baten, per saldo geen resultaat).

Milieu (product 45) - Nadeel

Nadeel €42.000. Nadeel herinrichting monding Schipbeekzone en het beheerfonds Gooiermars €85.000 (zie ook baten, per saldo geen resultaat). Overig voordeel €43.000.

Bodemsanering (product 36) - Voordeel

Voordeel €251.000.Vanwege een andere fasering in bodemsaneringsprojecten. Deze zijn met de juiste fasering opgenomen in de primaire begroting 2016.

Baten

Geluidsanering (product 37) - Nadeel

Nadeel €109.000.Nadelig resultaat doordat de voorbereidingssubsidie voor de diverse geluidsaneringsprojecten vanwege vertraging in de uitvoering nog niet kon worden ingezet.

Huishoudelijk afval (product 31) - Voordeel

Voordeel €518.000.De daling van het aantal aanbiedingen heeft zich in 2015 doorgezet, wat in 2015 een nadeel op de afvalstoffenheffing van €762.000 geeft. Dit nadeel kon in 2015 worden omgezet in een voordeel vanwege de hogere vergoeding voor verwerkingskosten uit het afvalfonds en dan met name de eindafrekeningen over de jaren 2013 en 2014 (€588.000).

Duurzaamheid (product 44) - Voordeel

Voordeel €132.000.Voordeel hogere opbrengsten zonnepanelen en bijdrage uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van energiebesparing bestaande woningen, energieloket en livinggreen.

Milieu (product 45) - Voordeel

Voordeel €201.000. Incidentele inkomsten verbeurde dwangsommen €78.000. Voordeel herinrichting monding Schipbeekzone en het beheerfonds Gooiermars €85.000. (Zie ook lasten, per saldo geen resultaat). Overig voordeel €38.000.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Milieustraat

1.627

0

Sanering Essentterrein

778

276

Duurzaamheid

65

0

RUD

100

0

Saldo

2.571

276

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer