Jeugd en onderwijs

Begroot
€ 45.374
Rekening
€ 43.344
Verschil
€ -2.030
Begroot
€ 5.618
Rekening
€ 4.590
Verschil
€ -1.028

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

We onderscheiden drie soorten voorzieningen:

 • Fundamentele voorzieningen richten zich op het bereiken van alle kinderen en jongeren ( consultatiebureaus en onderwijs).
 • Aanvullende voorzieningen (onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, schakelklassen, brede scholen en combinatiefuncties, jeugd en jongerenwerk, jeugd en jongeren activiteiten, centra voor jeugd en gezin) die voor alle kinderen en jongeren toegankelijk zijn.
 • Voorzieningen waarin gespecialiserde aandacht, hulp en zorg wordt geboden.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Fundamentele voorzieningen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn adequaat gehuisvest.
 • Herformuleren van de afspraken met de schoolbesturen. (normaliter: Uitvoeren van de jaarschijf 2015 van het Masterplan IHP 2012-2017.
  Toelichting

  Betreft exploitatie

  • Begroot € 9.000.000
  • Rekening € 9.500.000
  • Verschil € 500.000
 • Toelichting

  Lagere investeringen ivm vertraging kindcentrum Borgele

  • Begroot € 5.100.000
  • Rekening € 400.000
  • Verschil € -4.700.000
 • Alle verzuimmeldingen teruggeleiden naar school.
 • 450 meldingen vroegtijdig schoolverlaters en 350 verzuimmeldingen regionale meld- en coördinatiefunctie / RMC) onderwijs.
  Toelichting

  400 meldingen waarvan 165 nieuwe aanmeldingen voortijdige schoolverlaters en 550 verzuimmeldingen in 2014/2015 (RMC)

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 55% van voortijdige schoolverlaters gaan weer terug naar school.
 • 250 jongeren zijn begeleid naar het halen van een startkwalificatie.
  Toelichting

  Van de 400 voortijdige schoolverlaters (oud en nieuw aanmeldingen) zijn 140 jongeren naar school begeleidt en 115 naar werk.

  • Begroot € 900.000
  • Rekening € 900.000
  • Verschil € 0
 • 75% van het aantal jongeren van 22 jaar heeft een startkwalificatie behaald.
 • 4 keer per jaar organiseren van bestuurlijk overleg Lokale Educatie Agenda (LEA) met alle onderwijsbestuurders in Deventer van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
  Toelichting

  De LEA is 5 keer georganiseerd, start nieuwe werkwijze.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het realiseren van de vijf ambities en 17 doelstellingen uit het LEA beleidskader 2011-2015 die door gemeente en onderwijspartners gezamenlijk zijn geformuleerd.
 • Toelichting

  Nieuwe wettelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen om nieuwe koersbepaling.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Aanvullende voorzieningen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Er zijn 11 brede scholen binnen het primair onderwijs en 5 binnen het voortgezet onderwijs.
 • Iedere brede school voert de primaire functies opvang, onderwijs en zorg uit volgens een vastgestelde visie en een plan van aanpak.
  • Begroot € 700.000
  • Rekening € 700.000
  • Verschil € 0
 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden via de netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Uitvoeren inrichtingsplan CJG door onder andere 2 keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor professionals, uitvoering van verwijsindex, website voor jongeren, Triple P op alle niveaus, organiseren Week van de Opvoeding.
  • Begroot € 1.000.000
  • Rekening € 1.000.000
  • Verschil € 0
 • Bevorderen van de brede ontwikkeling van 2- en 3 jarigen ten behoeve van een voorspoedige start aan de basisschool (voorkomen van ontwikkelingsachterstanden).
 • Op basis van de vraag de realisatie van circa 100 – 200 reguliere kindplekken voor 2- tot 3 jarigen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
  Toelichting

  Voorlopige cijfers 2015: 189 peuters.

  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 400.000
  • Verschil € 0
 • Opheffen van het non-bereik onder 2- tot 3 jarigen en het terugdringen van hun taalachterstanden Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
 • In 2015 worden circa 390 2- tot 3 jarigen van de VVE doelgroep bereikt.
  • Begroot € 2.500.000
  • Rekening € 2.500.000
  • Verschil € 0
 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatiegebonden jongerenwerk aangeboden.
 • Beheer en coördinatie van de mobiele ontmoetingsplek.
  • Begroot € 27.000
  • Rekening € 24.000
  • Verschil € -3.000
 • Faciliteren van minimaal 5 accommodaties voor jongeren.
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk.
  • Begroot € 600.000
  • Rekening € 600.000
  • Verschil € 0
 • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken, dorpen.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Sluitende aanpak jongeren:Iedere jongere een startkwalificatieIedere jongere een betaalde plekop de arbeidsmarktGeen schooluitvalGeen jongeren in uitkeringen
 • Faciliteren van een optimale ketensamenwerking. Voor het Schakelpunt is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Aanvullende aandacht, hulp, zorg
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Alle kinderen in het ZMLK onderwijs krijgen zwemles aangeboden.
 • Aanbieden van zwemles en zwemlesvervoer aan 100 kinderen met leerproblemen (per schooljaar 40 weken.
  Toelichting

  Verwachting is doelstelling behaald. Definitieve cijfers nog niet ontvangen.

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Er is een samenhangende voorzieningenstructuur tussen de organisaties op het terrein van onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid voor jongeren die aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig zijn.
 • Faciliteren van voorzieningen voor jongeren die aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig hebben.
  Toelichting

  I.v.m. bezuiniging gefaseerde afbouw met ingang van 1-1-2016.

  • Begroot € 280.000
  • Rekening € 270.000
  • Verschil € -10.000
 • Er is een sluitende en integrale aanpak voor probleemjongeren.
 • Aanbieden huisvesting en ambulante begeleiding voor zwerfjongeren.
  Toelichting

  Betreft programma 8+9

  • Begroot € 243.000
  • Rekening € 243.000
  • Verschil € 0
 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Het organiseren van de lokale toegang middels circa 20 gezinscoaches en de functie AMHK.
  • Begroot € 1.300.000
  • Rekening € 1.100.000
  • Verschil € -200.000
 • Het samen met de partners lokaal en regionaal zorg dragen voor innovatie en uitvoering van de jeugdzorg.
  • Begroot € 2.500.000
  • Rekening € 2.300.000
  • Verschil € -200.000
 • In regionaal verband (raamovereenkomst of subsidie) jeugdzorg inkopen bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties zodat jeugdigen en hun gezinnen passende jeugdzorg ((Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd-e en Opvoedhulp incl. JeugdzorgPlus, AMHK, landelijke specialistische zorg) krijgen.
  Toelichting

  In de loop van 2015 is het budget naar beneden bijgesteld door uitname Wlz met €0,6 mln. De jeugdzorgkosten overschrijden het bijgestelde budget.

  • Begroot € 21.700.000
  • Rekening € 21.400.000
  • Verschil € -300.000

Doelstellingen

 • Fundamentele voorzieningen
 • Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn adequaat gehuisvest.
 • Alle verzuimmeldingen teruggeleiden naar school.
 • 55% van voortijdige schoolverlaters gaan weer terug naar school.
 • 75% van het aantal jongeren van 22 jaar heeft een startkwalificatie behaald.
 • Het realiseren van de vijf ambities en 17 doelstellingen uit het LEA beleidskader 2011-2015 die door gemeente en onderwijspartners gezamenlijk zijn geformuleerd.
 • Aanvullende voorzieningen
 • Er zijn 11 brede scholen binnen het primair onderwijs en 5 binnen het voortgezet onderwijs.
 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden via de netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Bevorderen van de brede ontwikkeling van 2- en 3 jarigen ten behoeve van een voorspoedige start aan de basisschool (voorkomen van ontwikkelingsachterstanden).
 • Opheffen van het non-bereik onder 2- tot 3 jarigen en het terugdringen van hun taalachterstanden Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatiegebonden jongerenwerk aangeboden.
 • Sluitende aanpak jongeren:Iedere jongere een startkwalificatieIedere jongere een betaalde plekop de arbeidsmarktGeen schooluitvalGeen jongeren in uitkeringen
 • Aanvullende aandacht, hulp, zorg
 • Alle kinderen in het ZMLK onderwijs krijgen zwemles aangeboden.
 • Er is een samenhangende voorzieningenstructuur tussen de organisaties op het terrein van onderwijs, jeugdzorg en jeugdbeleid voor jongeren die aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig zijn.
 • Er is een sluitende en integrale aanpak voor probleemjongeren.
 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Prestaties

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Herformuleren van de afspraken met de schoolbesturen. (normaliter: Uitvoeren van de jaarschijf 2015 van het Masterplan IHP 2012-2017.
  Toelichting

  Betreft exploitatie

  • Begroot € 9.000.000
  • Rekening € 9.500.000
  • Verschil € 500.000
 • Toelichting

  Lagere investeringen ivm vertraging kindcentrum Borgele

  • Begroot € 5.100.000
  • Rekening € 400.000
  • Verschil € -4.700.000
 • 450 meldingen vroegtijdig schoolverlaters en 350 verzuimmeldingen regionale meld- en coördinatiefunctie / RMC) onderwijs.
  Toelichting

  400 meldingen waarvan 165 nieuwe aanmeldingen voortijdige schoolverlaters en 550 verzuimmeldingen in 2014/2015 (RMC)

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 250 jongeren zijn begeleid naar het halen van een startkwalificatie.
  Toelichting

  Van de 400 voortijdige schoolverlaters (oud en nieuw aanmeldingen) zijn 140 jongeren naar school begeleidt en 115 naar werk.

  • Begroot € 900.000
  • Rekening € 900.000
  • Verschil € 0
 • 4 keer per jaar organiseren van bestuurlijk overleg Lokale Educatie Agenda (LEA) met alle onderwijsbestuurders in Deventer van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
  Toelichting

  De LEA is 5 keer georganiseerd, start nieuwe werkwijze.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Toelichting

  Nieuwe wettelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen om nieuwe koersbepaling.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Iedere brede school voert de primaire functies opvang, onderwijs en zorg uit volgens een vastgestelde visie en een plan van aanpak.
  • Begroot € 700.000
  • Rekening € 700.000
  • Verschil € 0
 • Uitvoeren inrichtingsplan CJG door onder andere 2 keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor professionals, uitvoering van verwijsindex, website voor jongeren, Triple P op alle niveaus, organiseren Week van de Opvoeding.
  • Begroot € 1.000.000
  • Rekening € 1.000.000
  • Verschil € 0
 • Op basis van de vraag de realisatie van circa 100 – 200 reguliere kindplekken voor 2- tot 3 jarigen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
  Toelichting

  Voorlopige cijfers 2015: 189 peuters.

  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 400.000
  • Verschil € 0
 • In 2015 worden circa 390 2- tot 3 jarigen van de VVE doelgroep bereikt.
  • Begroot € 2.500.000
  • Rekening € 2.500.000
  • Verschil € 0
 • Beheer en coördinatie van de mobiele ontmoetingsplek.
  • Begroot € 27.000
  • Rekening € 24.000
  • Verschil € -3.000
 • Faciliteren van minimaal 5 accommodaties voor jongeren.
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk.
  • Begroot € 600.000
  • Rekening € 600.000
  • Verschil € 0
 • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken, dorpen.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Faciliteren van een optimale ketensamenwerking. Voor het Schakelpunt is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Aanbieden van zwemles en zwemlesvervoer aan 100 kinderen met leerproblemen (per schooljaar 40 weken.
  Toelichting

  Verwachting is doelstelling behaald. Definitieve cijfers nog niet ontvangen.

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Faciliteren van voorzieningen voor jongeren die aanvullende aandacht, hulp en zorg nodig hebben.
  Toelichting

  I.v.m. bezuiniging gefaseerde afbouw met ingang van 1-1-2016.

  • Begroot € 280.000
  • Rekening € 270.000
  • Verschil € -10.000
 • Aanbieden huisvesting en ambulante begeleiding voor zwerfjongeren.
  Toelichting

  Betreft programma 8+9

  • Begroot € 243.000
  • Rekening € 243.000
  • Verschil € 0
 • Het organiseren van de lokale toegang middels circa 20 gezinscoaches en de functie AMHK.
  • Begroot € 1.300.000
  • Rekening € 1.100.000
  • Verschil € -200.000
 • Het samen met de partners lokaal en regionaal zorg dragen voor innovatie en uitvoering van de jeugdzorg.
  • Begroot € 2.500.000
  • Rekening € 2.300.000
  • Verschil € -200.000
 • In regionaal verband (raamovereenkomst of subsidie) jeugdzorg inkopen bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties zodat jeugdigen en hun gezinnen passende jeugdzorg ((Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB, Jeugd-e en Opvoedhulp incl. JeugdzorgPlus, AMHK, landelijke specialistische zorg) krijgen.
  Toelichting

  In de loop van 2015 is het budget naar beneden bijgesteld door uitname Wlz met €0,6 mln. De jeugdzorgkosten overschrijden het bijgestelde budget.

  • Begroot € 21.700.000
  • Rekening € 21.400.000
  • Verschil € -300.000

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

45.304

45.374

43.344

-2.030

1.821

-209

Baten

3.590

5.618

4.590

-1.028

1.743

715

Saldo

-41.714

-39.755

-38.754

1.002

-78

924

Lasten

Huisvesting onderwijs (product 211) - Voordeel

Meer cameratoezicht in 2015 leidt tot minder vandalismeschade. Voordeel €40.000. Er hebben zich geen calamiteiten ten aanzien van onderhoud gymzalen voorgedaan. Voordeel €31.000.

Leerlingzaken (product 213) - Voordeel

Voordeel €46.000 op leerlingenvervoer door afname van het aantal leerlingen voor leerlingenvervoer in de 2e helft van het jaar.

Jeugdzorg decentralisatie 2015 (product 217) - Voordeel

Voordeel €93.000. De jaarcijfers Jeugdzorg zijn positiever doordat de uitputting PGB lager is dan toegekend.

Baten

Huisvesting onderwijs (product 211) - Voordeel

Voordeel met name door een schade uitkering voor het Etty Hillesum Lyseum (€24.000) en doorbelaste onderhoudskosten aan de scholen in Kei 13 (€39.000). Voor de realisatie van kindcentrum Borgele is grond verkocht aan de Parabool. De opbrengst is conform geldende regels ten gunste van de exploitatie gebracht (€402.000).

Kinder- en jeugdbeleid (product 216) - Voordeel

De provinciale bijdrage beleidsinformatie jeugd is definitief vastgesteld. Achteraf hoeft niets te worden terugbetaald aan de provincie. Voordeel €261.000. Het nog beschikbare geld is ingezet ten behoeve van de jeugdzorg in de regio. Dit is een eenmalige meevaller.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

VVE + Schakelklassen

222

222

VVE extra

1.306

1.306

1000-jongerenplan

146

146

Wieg naar Werk

147

69

Saldo

-1.821

1.743

VVE + Schakelklassen en VVE extra

Het budget Onderwijsachterstandenbeleid is een specifieke rijksuitkering waarbij VVE-bestuursafspraken/ prestaties dienen te worden behaald. Niet ingezet budget wordt terugbetaald aan het Rijk. Eindafrekening over de totale projectperiode vindt plaats vanaf 31-12-2016.

1000-jongerenplan

Dit betreft een provinciale subsidie die is afgesproken vanaf mei 2015 tot en met 2016. Het niet uitgegeven bedrag zal in 2016 worden uitgegeven.

Project van Wieg naar werk

Het betreft eenmalig geld uit een provinciale subsidie. Samen met o.a. huisartsen is in 2015 gekeken naar een besteding van deze middelen om dure jeugdzorg te verminderen. Dit traject bleek ingewikkelder, tijdrovender dan verwacht. Samen met de huisartsen wordt in 2016 een experiment gevoerd met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Omdat 80% van de jeugdzorgverwijzingen via de huisarts rechtstreeks naar de dure GGZ instelling gaat, ligt hier een kans om een directe verwijzing (en hoge kosten) te voorkomen.

Investeringen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

5.146

730

392

-338

Baten

0

281

44

238

Saldo

-5.146

-448

-348

100

Lasten

product 211: Huisvesting onderwijs:
Voordeel €338.000 komt doordat het aanvangstijdstip van de bouw van het Kindcentrum Borgele vertraagd is vanwege een kort geding en een hoger beroep bij het Gerechtshof . De bevoorschotting van het schoolbestuur, de opdrachtgever van de bouw, vindt daardoor eerst begin 2016 plaats. Het resterende krediet wordt doorgeschoven naar 2016.

Baten

product 211: Huisvesting onderwijs:
Nadeel €238.000 bouw Kindcentrum Borgele komt doordat de aan de Parabool verkochte grond ten gunste van de exploitatie is gebracht conform geldende regels. Bij het opstellen van de begroting is deze opbrengst geraamd als desinvestering.

Verbonden Partijen

Bedrijfsvoering organisatie Jeugdzorg IJsselland