Veiligheid

Begroot
€ 10.239
Rekening
€ 10.208
Verschil
€ -31
Begroot
€ 806
Rekening
€ 905
Verschil
€ 99

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat: van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de samenwerking en inzet van tal van partijen essentieel is. Daarnaast kan er spanning ontstaan tussen lokaal beleid en regionale danwel landelijke prioriteiten. Ook zijn de mogelijkheden om de beleving van veiligheid te beïnvloeden beperkt. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren in net werkverbanden en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen).

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt daalt van 25% in 2013 naar 22% in 2015.
 • Burgernet is operationeel
  • Begroot € 40.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 0
 • Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met bewoners (o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. meldingen en eigen waarnemingen
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • Het aantal geregistreerde misdrijven is over 2014 gelijk of lager dan in 2012 (te weten 7045 of minder).
 • Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in uitvoering gericht op het voorkomen van terugval naar oud gedrag.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden
  • Begroot € 160.000
  • Rekening € 160.000
  • Verschil € 0
 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90
 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.
 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is geactualiseerd en in uitvoering.
  Toelichting

  De Wet regulering Prostitutie is nog steeds niet van kracht. Regionaal zijn stappen gezet om de vergunningsvoorwaarden en het handhavingsarrangement af te stemmen. Daarnaast is sinds 2015 een regionale casustafel ter bestrijding van mensenhandel ingericht en actief.

  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 5.000
  • Verschil € -5.000
 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.
 • De beleidsregels Bibob zijn actueel . Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geintegreerde aanpak toegepast.
  • Begroot € 60.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 0
 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.
 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken / Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.
  • Begroot € 6.800.000
  • Rekening € 6.700.000
  • Verschil € -100.000
 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit : Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2012 te weten 931.
 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Een veilig verloop voetbal seizoen GAE.
 • We maken voor iedere wedstrijd een draaiboek inclusief het treffen van passende maatregelen
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.
 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.
  • Begroot € 60.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt daalt van 25% in 2013 naar 22% in 2015.
 • Het aantal geregistreerde misdrijven is over 2014 gelijk of lager dan in 2012 (te weten 7045 of minder).
 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.
 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90
 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.
 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.
 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.
 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.
 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit : Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2012 te weten 931.
 • Een veilig verloop voetbal seizoen GAE.
 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

Prestaties

 • Burgernet is operationeel
  • Begroot € 40.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 0
 • Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met bewoners (o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. meldingen en eigen waarnemingen
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in uitvoering gericht op het voorkomen van terugval naar oud gedrag.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden
  • Begroot € 160.000
  • Rekening € 160.000
  • Verschil € 0
 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is geactualiseerd en in uitvoering.
  Toelichting

  De Wet regulering Prostitutie is nog steeds niet van kracht. Regionaal zijn stappen gezet om de vergunningsvoorwaarden en het handhavingsarrangement af te stemmen. Daarnaast is sinds 2015 een regionale casustafel ter bestrijding van mensenhandel ingericht en actief.

  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 5.000
  • Verschil € -5.000
 • De beleidsregels Bibob zijn actueel . Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geintegreerde aanpak toegepast.
  • Begroot € 60.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 0
 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken / Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.
  • Begroot € 6.800.000
  • Rekening € 6.700.000
  • Verschil € -100.000
 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • We maken voor iedere wedstrijd een draaiboek inclusief het treffen van passende maatregelen
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.
  • Begroot € 60.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

9.842

10.239

10.208

-31

0

-31

Baten

240

806

905

99

0

99

Saldo

-9.601

-9.433

-9.303

130

0

130

Lasten

Voordeel

Diverse kleine voordelen €31.000.

Baten

Leges horeca, evenementen en dwangsommen (product 303) - Voordeel

Per saldo een incidenteel voordeel van €33.000.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO) (product 502) - Voordeel

De kosten voor het FLO worden jaarlijks afgerekend met de veiligheidsregio IJsselland. In 2015 geeft dit een incidenteel voordeel van €64.000.

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland