Meedoen

Begroot
€ 78.504
Rekening
€ 72.095
Verschil
€ -6.409
Begroot
€ 5.976
Rekening
€ 5.701
Verschil
€ -275

Omschrijving

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal. Daarnaast preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in vier beleidsdoelen:

 • Meedoen mogelijk maken: alle inwoners zijn bereikt en naar vermogen, gestimuleerd, verleid en uitgedaagd om te participeren
 • Versterken zelforganiserend vermogen: meer inwoners voelen zich medeverantwoordelijk en zetten zich actief in voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de leefomgeving, gestimuleerd door professionals, vrijwilligersorganisaties en verenigingen
 • Eigen kracht mogelijk maken: meer inwoners zijn in staat om hun ondersteuning te organiseren. De omgeving en de dienstverlening sluiten hier op aan.
 • Niemand tussen wal en schip: alle kwetsbare inwoners die niet zelf in staat zijn om hun ondersteuning te organiseren, worden ondersteund en gestimuleerd om hun zelfredzaamheid en hun deelname aan het maatschappelijk leven te vergroten.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Het percentage Deventenaren boven de 18 jaar dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen blijft stabiel op 55%.
 • Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De Scheg, sporthallen en gymzalen).
  • Begroot € 5.200.000
  • Rekening € 5.200.000
  • Verschil € 0
 • Financieren van de inzet van 5,68 fte buurtsportcoaches door Raster Welzijn en Sportbedrijf Deventer.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat Voor Gezond.
  Toelichting

  pm

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Participatie mogelijk maken door het opheffen van financiële belemmeringen (minimabeleid).
 • Actief benaderen van de doelgroep minima en uitvoeren van de gemeentelijke minimaregelingen (o.a. door Rechtop! , St. Leergeld, integreren in sociale teams).
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €0,6 mln.

  • Begroot € 3.400.000
  • Rekening € 4.000.000
  • Verschil € 600.000
 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.
 • Uitvoeren van schuldhulpverlening (Minnelijke schuldregeling, wettelijke schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind).
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €0,2 mln.

  • Begroot € 2.700.000
  • Rekening € 3.100.000
  • Verschil € 400.000
 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.
 • Subsidiëren van o.a. VCD om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
  • Begroot € 640.000
  • Rekening € 630.000
  • Verschil € -10.000
 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.
 • Toelichting

  Dit is in 2015 39%.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak Samen Ruimte Geven.
 • Realisatie proces clustering voorzieningen, één Meedoen budget en functieprofiel wijkmanager nieuwe stijl.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het gebruik van individuele voorzieningen WMO neemt af met 2,5% door sturing op eigen kracht en zelfredzaamheid.
 • 4.000 beschikkingen op aanvragen en mutaties individuele voorzieningen, waarvan voor minimaal 80% wordt voorzien van een gemeentelijk indicatiebesluit.
  Toelichting

  4500 beschikkingen /mutaties

  • Begroot € 14.000.000
  • Rekening € 11.500.000
  • Verschil € -2.500.000
 • 430 beschikkingen op aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK).
  Toelichting

  450 GPK verstrekt

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 300.000
  • Verschil € 250.000
 • 140 aanvragen verdeling zorgwoningen (plaatsen op de wachtlijst) en in samenwerking met partners 60 zorgwoning toewijzen.
  Toelichting

  Weliswaar minder aanvragen (70), maar aantal toewijzingen is 60

  • Begroot € 700.000
  • Rekening € 600.000
  • Verschil € -100.000
 • In 2015 maken 1.500 kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen.
 • Faciliteren bijzonder zorgteam t.b.v. trajecten aan kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek.
  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
 • In 2015 volgt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aanbieden van een passende ondersteuning aan 1.300 mensen.
 • Het faciliteren (afsluiten raamovereenkomst) van 115 organisaties van passende ondersteuning aan mensen, zodat de zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot.
  • Begroot € 8.000.000
  • Rekening € 8.100.000
  • Verschil € 100.000
 • Het aanbieden van een beschermde woonvoorziening binnen de regio van de centrumgemeente Deventer aan 160 mensen.
 • Het faciliteren (verstekken van subsidie) aan 25 organisaties voor mensen die 24 uurs begeleiding nodig hebben.
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €3,9 mln.

  • Begroot € 13.000.000
  • Rekening € 16.600.000
  • Verschil € 3.600.000
 • Een daling van de maatwerkvoorziening met 2% per jaar met ingang van 2016.
 • Meer ondersteuning voor hetzelfde budget (doelmatigheid) door in te zetten op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen.
  Toelichting

  pm

  • Begroot € 300.000
  • Rekening € 0
  • Verschil € -300.000
 • Financiële tegemoetkoming aan naar verwachting 1.000 mensen met een chronische beperking met bovengemiddelde zorgkosten (wijziging prestatie bij NJR).
 • Actief benaderen van inwoners die momenteel bovengemiddelde zorgkosten hebben.
  • Begroot € 500.000
  • Rekening € 300.000
  • Verschil € -200.000
 • Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan naar verwachting 1.200 mensen met een beperking.
 • Het faciliteren (verstrekken van subsidie) aan MEE voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
  Toelichting

  Vindt plaats via de sociale teams, waar Mee onderdeel van uitmaakt.

  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
 • 80% van de mensen blijven langer zelfstandig wonen.
 • Het aanbieden van diensten binnen de leefomgeving van mensen met een beperking.
  Toelichting

  Aanbieden van diensten is uitgevoerd. Monitoring via monitor sociaal domein.

  • Begroot € 600.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € -400.000

Doelstellingen

 • Het percentage Deventenaren boven de 18 jaar dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen blijft stabiel op 55%.
 • Participatie mogelijk maken door het opheffen van financiële belemmeringen (minimabeleid).
 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.
 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.
 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.
 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak Samen Ruimte Geven.
 • Het gebruik van individuele voorzieningen WMO neemt af met 2,5% door sturing op eigen kracht en zelfredzaamheid.
 • In 2015 maken 1.500 kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen.
 • In 2015 volgt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.
 • Het aanbieden van een passende ondersteuning aan 1.300 mensen.
 • Het aanbieden van een beschermde woonvoorziening binnen de regio van de centrumgemeente Deventer aan 160 mensen.
 • Een daling van de maatwerkvoorziening met 2% per jaar met ingang van 2016.
 • Financiële tegemoetkoming aan naar verwachting 1.000 mensen met een chronische beperking met bovengemiddelde zorgkosten (wijziging prestatie bij NJR).
 • Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan naar verwachting 1.200 mensen met een beperking.
 • 80% van de mensen blijven langer zelfstandig wonen.

Prestaties

 • Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De Scheg, sporthallen en gymzalen).
  • Begroot € 5.200.000
  • Rekening € 5.200.000
  • Verschil € 0
 • Financieren van de inzet van 5,68 fte buurtsportcoaches door Raster Welzijn en Sportbedrijf Deventer.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat Voor Gezond.
  Toelichting

  pm

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Actief benaderen van de doelgroep minima en uitvoeren van de gemeentelijke minimaregelingen (o.a. door Rechtop! , St. Leergeld, integreren in sociale teams).
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €0,6 mln.

  • Begroot € 3.400.000
  • Rekening € 4.000.000
  • Verschil € 600.000
 • Uitvoeren van schuldhulpverlening (Minnelijke schuldregeling, wettelijke schuldregeling, budgetbeheer, beschermingsbewind).
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €0,2 mln.

  • Begroot € 2.700.000
  • Rekening € 3.100.000
  • Verschil € 400.000
 • Subsidiëren van o.a. VCD om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
  • Begroot € 640.000
  • Rekening € 630.000
  • Verschil € -10.000
 • Toelichting

  Dit is in 2015 39%.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Realisatie proces clustering voorzieningen, één Meedoen budget en functieprofiel wijkmanager nieuwe stijl.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 4.000 beschikkingen op aanvragen en mutaties individuele voorzieningen, waarvan voor minimaal 80% wordt voorzien van een gemeentelijk indicatiebesluit.
  Toelichting

  4500 beschikkingen /mutaties

  • Begroot € 14.000.000
  • Rekening € 11.500.000
  • Verschil € -2.500.000
 • 430 beschikkingen op aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK).
  Toelichting

  450 GPK verstrekt

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 300.000
  • Verschil € 250.000
 • 140 aanvragen verdeling zorgwoningen (plaatsen op de wachtlijst) en in samenwerking met partners 60 zorgwoning toewijzen.
  Toelichting

  Weliswaar minder aanvragen (70), maar aantal toewijzingen is 60

  • Begroot € 700.000
  • Rekening € 600.000
  • Verschil € -100.000
 • Faciliteren bijzonder zorgteam t.b.v. trajecten aan kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek.
  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het faciliteren (afsluiten raamovereenkomst) van 115 organisaties van passende ondersteuning aan mensen, zodat de zelfredzaamheid en participatie wordt vergroot.
  • Begroot € 8.000.000
  • Rekening € 8.100.000
  • Verschil € 100.000
 • Het faciliteren (verstekken van subsidie) aan 25 organisaties voor mensen die 24 uurs begeleiding nodig hebben.
  Toelichting

  In de loop van 2015 extra middelen toegevoegd €3,9 mln.

  • Begroot € 13.000.000
  • Rekening € 16.600.000
  • Verschil € 3.600.000
 • Meer ondersteuning voor hetzelfde budget (doelmatigheid) door in te zetten op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen.
  Toelichting

  pm

  • Begroot € 300.000
  • Rekening € 0
  • Verschil € -300.000
 • Actief benaderen van inwoners die momenteel bovengemiddelde zorgkosten hebben.
  • Begroot € 500.000
  • Rekening € 300.000
  • Verschil € -200.000
 • Het faciliteren (verstrekken van subsidie) aan MEE voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
  Toelichting

  Vindt plaats via de sociale teams, waar Mee onderdeel van uitmaakt.

  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
 • Het aanbieden van diensten binnen de leefomgeving van mensen met een beperking.
  Toelichting

  Aanbieden van diensten is uitgevoerd. Monitoring via monitor sociaal domein.

  • Begroot € 600.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € -400.000

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

68.261

78.504

72.095

-6.409

725

-5.684

Baten

6.751

5.976

5.701

-275

89

-186

Saldo

-61.510

-72.528

-66.394

6.134

-636

5.498

Lasten

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (product 201) - Voordeel

Voordeel €69.000 op procesregie BZT, doordat de procesmanager versneld heeft afgebouwd en de werkzaamheden rondom de verwijs -index opgeschort zijn vanwege de implementatie van Topicus TOP. Daarnaast was verwacht dat er meer ruimte nodig was voor de start van het proces om tot een nieuw Regionaal Kompas te komen. Dit vindt plaats in 2016, waarvoor reeds budget is gereserveerd.

WMO individuele verstrekkingen (product 203) - Voordeel

Voordeel €740.000 doordat het budget voor de kosten voor huishoudelijke hulp van bestaande cliënten meer dan voldoende is gebleken, door afname aantal cliënten en gemiddeld aantal zorguren.Voordeel €66.000 doordat de lasten voor de herbeoordeling van het aantal uren zorg aan bestaande cliënten lager zijn uitgevallen.

WMO overig (product 204) - Voordeel

In 2015 zijn gesprekken gevoerd met een aantal partijen over innovatieve projecten. Gedurende het jaar bleken de projecten niet door te gaan of toch niet het innovatieve karakter te hebben dat werd beoogd. Voordeel €81.000.

WMO en Beschermd wonen (product 205) - Voordeel

WMO nieuwe taken (bouwstenen)Bij de NJR hebben wij de verplichtingen decentralisatie AWBZ (bouwstenen) ingeschat aan de hand van de afgegeven beschikkingen en de rechten van de overgangscliënten. Het aantal gemaakte uren bleek minder te zijn dan de beschikbare uren per cliënt. Op basis hiervan zouden we €2,7 miljoen moeten dekken uit de reserve. Achteraf blijkt de werkelijke uitputting lager doordat indicaties niet zijn verzilverd en niet volledig zijn benut. Het eigenlijke resultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is nagenoeg neutraal. (Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is het voordeel €2.745.000).Voordeel €236.000 op inzet voormalige Wtcg/CER middelen doordat minder mensen dan verwacht voldoen aan het criterium chronisch ziek zijn en een maximaal inkomen van 110% minimumloon.Voordeel €550.000 op de overige onderdelen WMO gerelateerd (zoals onvoorzien, coördinatie, meerkosten extramuralisering) komt doordat de decentralisatie in de WMO en de wijzigingen in de Wlz nog niet volledig bij de burgers zijn geland. Er was immers op de diverse terreinen sprake van overgangsrecht. Dit betekent dat in 2015 nog niet iedereen te maken heeft gehad met de wijzigingen en dus nog geen andere oplossingen heeft gezocht. Naar verwachting is dit in 2016 anders en zullen er meer mensen een beroep gaan doen op de Wmo en mogelijk ook de bestaande voorzieningen.Beschermd Wonen Op basis van de door het Rijk aangeleverde gegevens over overgangsclienten is een inschatting gemaakt van de benodigde zorg en is de te verlenen subsidie bepaald. Uit de verantwoordingen van de zorgaanbieders Beschermd Wonen over 2015 blijkt dat aanbieders minder zorg hebben geleverd dan waarvoor vooraf subsidie is verleend. Ook is de uitputting van de PGB lager dan toegekend. In totaal is voor Beschermd Wonen € 1.300.000 minder besteed dan begroot. Het voordeel wordt ingezet voor de regionale en lokale transformatie.

Minimabeleid (product 242) - Nadeel

Het nadeel binnen de bijzondere bijstand van €118.000 houdt verband met een onvoorziene forse stijging van de kosten van bewindvoering en beschermingsbewind. Daartegenover staat een voordeel van €60.000 doordat de tijdelijk extra ter beschikking gestelde middelen voor internetabonnementen stichting Leergeld achteraf niet nodig is gebleken.

Schuldhulpverlening (product 406) - Nadeel

Een nadeel van €80.000 komt door een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren BAD (autonome afwijking). Een nadeel van €92.000 komt door inzet extra capaciteit SHV, beschermingsbewind en sociale teams. Dekking ontbrak onder meer door vertraging uitspraken rechtbank en niet gecompenseerde inzet 4e kwartaal voor de sociale teams.

Baten

WMO overig (product 204) - Voordeel

Voordeel €31.000 door aan andere gemeenten doorbelaste uitvoeringskosten implementatiebudget 3D.

WMO en Beschermd wonen (product 205) - Voordeel

Voordeel €153.000 door hogere opbrengst eigen bijdrage beschermd wonen van het CAK.

Schuldhulpverlening (product 406) - Voordeel

Voordeel €46.000 door hogere opbrengst uit bijdragen van andere gemeenten en door het doorbelasten van lasten voor extra werkzaamheden uitgevoerd binnen team BAD.

WMO individuele verstrekkingen (product 203) - Nadeel

Nadeel €481.000 door afname van de zorg aan bestaande cliënten waardoor ook de eigen bijdrage van het CAK afgenomen is. De begroting is hierop niet tussentijds aangepast.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Project reductie uren inzet HV

46

0

Implementatie-budget 3D's

276

0

Regionaal overleg transitie HLZ

33

33

Scholingskosten ten behoeve van frictiebudget SRG

40

0

Meedoen mogelijk maken (eigen kracht) SRG

196

0

Centrum Deventer (COA)

56

56

Bed, Bad en Brood

78

0

Saldo

725

89

Implementatie-budget 3 D’s

De werkzaamheden voor de implementatie van de decentralisaties lopen door na 1 januari 2016. Dit komt doordat werkzaamheden van de tijdelijke teams zorgvuldig ingebed moeten worden in de gemeentelijke organisatie in afstemming met de doorontwikkeling van de sociale teams en een nadere uitwerking en stroomlijning van geautomatiseerde administratieve processen.

Regionaal overleg transitie HLZ

De werkzaamheden van de secretarisfunctie zijn voor de regio Salland (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst) vastgelegd in een convenant voor de periode 2013-2016 en betreffen voornamelijk de samenwerking met de zorgverzekeraar Eno.

Scholingskosten ten behoeve van frictiebudget SRG

Bij de bepaling van de hoogte van het frictiekostenbudget SRG was rekening gehouden met een bedrag “eerder gerealiseerde bezuinigingen”. Abusievelijk was dit bedrag bij de begrotingswijziging niet meegenomen.

Meedoen mogelijk maken (eigen kracht) SRG

Op 1 juli 2015 heeft de raad ingestemd met de voorstellen binnen Samen Ruimte Geven. Met betrekking tot de buurthuizen en speeltuinverenigingen zijn daarbij besluiten genomen over de inzet van het frictiekostenbudget. Voor een groot deel vind de uitwerking hiervan plaats in 2016, zoals bv. de aankoop van De Fontein van Raster.

Centrum Deventer (COA)

Het COA stelt per gehuisveste statushouder een eenmalig bedrag van €1.000 beschikbaar voor begeleiding. Begin 2016 heeft het college besloten deze extra middelen in te zetten voor de begeleiding door Vluchtelingenwerk.

Verbonden Partijen

GGD IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer