Leefomgeving

Begroot
€ 40.572
Rekening
€ 40.375
Verschil
€ -198
Begroot
€ 20.357
Rekening
€ 18.163
Verschil
€ -2.195

Omschrijving

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en het realiseren van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks- en regulier onderhoud, het groot onderhoud en herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het parkeerbedrijf. De gemeente heeft bij het uitvoeren van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende overheid.. De gemeente zet steeds meer in op initiatieven en zelfbeheer door burgers. De gemeente neemt hierin een meer stimulerende en faciliterende rol, en laat overheidssturing steeds meer los.

Daarnaast behoren enkele publiekrechtelijke taken tot dit programma, althans tot de onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dat zijn de taken: de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De gemeente heeft hierbij nog een regulerende rol.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk. Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10
 • Klein en regulier onderhoud Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen.
  Toelichting

  (+ €0,05 spelen en €0,04 reiniging)Gelet op besluitvorming Samen Ruimte Geven is gewerkt aan het afstoten van een deel van het speelareaal, ter bezuiniging op beheer en onderhoud per 2016 en 2017.

  • Begroot € 15.400.000
  • Rekening € 15.400.000
  • Verschil € 0
 • De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied vindt plaats met zoveel mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Toelichting

  Het Groenbedrijf heeft een PSO-certificering trede 3 gehaald met een SR van 55%.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.
 • Groot onderhoud en vervangingenHet uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen;
  Toelichting

  Vertragingen gemeld bij najaarsmarap (afwatering tunnel Brinkgeverweg, rioolvervanging Keizerstraat, baggeren Gashaven en sportpark Diepenveen).Daarnaast voorstel budgetoverheveling openbaraa verlichting a € 0,14 mln.

  • Begroot € 5.900.000
  • Rekening € 5.900.000
  • Verschil € 0
 • Veiligheidsonderhoud Het uitvoeren van calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen inclusief verkeersmaatregelen
  Toelichting

  (+ €0,08 gladheid en €0,25 stormschade)Ivm Lente- en Zomerstorm extra calamiteits-werkzaamheden (gemeld bij najaarsmarap).Afrekening gladheidsbestrijding begin 2015.

  • Begroot € 1.300.000
  • Rekening € 1.300.000
  • Verschil € 0
 • Beheer Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder:- Inspecties - Storingsmeldingen - Innen van parkeergelden en havengelden- Gegevensbeheer- Exploitatiekosten (huur en energie)- Belastingen- Toezicht
  Toelichting

  Het gegevensbeheer van de gemeente Deventer ligt nu ca 1,5 jaar stil in verband met overgang naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT = wettelijke verplichting).

  • Begroot € 3.900.000
  • Rekening € 3.900.000
  • Verschil € 0
 • De beleving van de sociale kwaliteit van de woonomgeving, de sociale samenhang, bedraagt in 2015 6,1 of hoger.
 • Het ondersteunen en faciliteren van burgers bij initiatieven en bij het in eigen beheer nemen van delen van de leefomgeving.
  Toelichting

  Ivm VJN-2015/Samen Ruimte Geven is de primaire taakuitvoering komen te liggen bij WijDeventer. 1,3 fte. wijkenbeheer blijft beschikbaar.

  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.
 • Fietsenstalling stationspleinUitvoeren omgevingsmanagement realisatiefase van de uitbreiding / bouw van een grotere fietsenstalling aan het stationsplein.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015)Fietsenstalling is gerealiseerd en opgeleverd.

  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.
 • Grote RatelaarIn 2015 wordt gestart met de uitvoering van verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.
  Toelichting

  (Zie groot onderhoud en vervangingen).De start uitvoering verschuift naar het voorjaar 2016 (gemeld bij najaarsrapportage).

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Programmering MJOP-MINDHet oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-2018.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.
 • Busplein + stationspleinIn 2015 afronden ontwerp - en voorbereidingsfase en verleggen kabels en leidingen.
  Toelichting

  Het ontwerp is vastgesteld.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Groene WalStarten voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015).Eind 2015 is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen.Primaire begroting is bijgesteld in P&C cyclus.

  • Begroot € 1.500.000
  • Rekening € 410.000
  • Verschil € -1.090.000
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.
 • Herinrichting mr HF de BoerlaanDe herinrichting van de Mr HF de Boerlaan is in 2015 gereed.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015).Herinrichting is uitgevoerd en opgeleverd.Primaire begroting is bijgesteld in P&C cylus.

  • Begroot € 1.400.000
  • Rekening € 1.830.000
  • Verschil € 430.000
 • Verdubbeling HanzewegIn 2015 wordt het definitief ontwerp verdubbeling Hanzeweg vastgesteld en vindt aanbesteding plaats. Eind 2015 wordt gestart met de voorbereidende uitvoerende werkzaamheden.
  Toelichting

  (Besluit eind 2014)Het ontwerp is vastgesteld. Het vervolgtraject hangt af van de verkrijging van de gronden.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het dagelijks gebruik van de fiets voor verplaatsingen binnen de woonplaats neemt in 2015 toe tot boven de 52%.
 • Fietsenstalling Hema-garageIn 2015 wordt gestart met de bouw van de fietsenstalling.
  Toelichting

  (Besluit eind 2014)In het ontwerptraject is vertraging opgelopen (gemeld bij vjn).

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk. Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10
 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.
 • De beleving van de sociale kwaliteit van de woonomgeving, de sociale samenhang, bedraagt in 2015 6,1 of hoger.
 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.
 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.
 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.
 • Het dagelijks gebruik van de fiets voor verplaatsingen binnen de woonplaats neemt in 2015 toe tot boven de 52%.

Prestaties

 • Klein en regulier onderhoud Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen.
  Toelichting

  (+ €0,05 spelen en €0,04 reiniging)Gelet op besluitvorming Samen Ruimte Geven is gewerkt aan het afstoten van een deel van het speelareaal, ter bezuiniging op beheer en onderhoud per 2016 en 2017.

  • Begroot € 15.400.000
  • Rekening € 15.400.000
  • Verschil € 0
 • De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied vindt plaats met zoveel mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Toelichting

  Het Groenbedrijf heeft een PSO-certificering trede 3 gehaald met een SR van 55%.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Groot onderhoud en vervangingenHet uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen;
  Toelichting

  Vertragingen gemeld bij najaarsmarap (afwatering tunnel Brinkgeverweg, rioolvervanging Keizerstraat, baggeren Gashaven en sportpark Diepenveen).Daarnaast voorstel budgetoverheveling openbaraa verlichting a € 0,14 mln.

  • Begroot € 5.900.000
  • Rekening € 5.900.000
  • Verschil € 0
 • Veiligheidsonderhoud Het uitvoeren van calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen inclusief verkeersmaatregelen
  Toelichting

  (+ €0,08 gladheid en €0,25 stormschade)Ivm Lente- en Zomerstorm extra calamiteits-werkzaamheden (gemeld bij najaarsmarap).Afrekening gladheidsbestrijding begin 2015.

  • Begroot € 1.300.000
  • Rekening € 1.300.000
  • Verschil € 0
 • Beheer Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder:- Inspecties - Storingsmeldingen - Innen van parkeergelden en havengelden- Gegevensbeheer- Exploitatiekosten (huur en energie)- Belastingen- Toezicht
  Toelichting

  Het gegevensbeheer van de gemeente Deventer ligt nu ca 1,5 jaar stil in verband met overgang naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT = wettelijke verplichting).

  • Begroot € 3.900.000
  • Rekening € 3.900.000
  • Verschil € 0
 • Het ondersteunen en faciliteren van burgers bij initiatieven en bij het in eigen beheer nemen van delen van de leefomgeving.
  Toelichting

  Ivm VJN-2015/Samen Ruimte Geven is de primaire taakuitvoering komen te liggen bij WijDeventer. 1,3 fte. wijkenbeheer blijft beschikbaar.

  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • Fietsenstalling stationspleinUitvoeren omgevingsmanagement realisatiefase van de uitbreiding / bouw van een grotere fietsenstalling aan het stationsplein.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015)Fietsenstalling is gerealiseerd en opgeleverd.

  • Begroot € 1.200.000
  • Rekening € 1.200.000
  • Verschil € 0
 • Grote RatelaarIn 2015 wordt gestart met de uitvoering van verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.
  Toelichting

  (Zie groot onderhoud en vervangingen).De start uitvoering verschuift naar het voorjaar 2016 (gemeld bij najaarsrapportage).

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Programmering MJOP-MINDHet oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-2018.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Busplein + stationspleinIn 2015 afronden ontwerp - en voorbereidingsfase en verleggen kabels en leidingen.
  Toelichting

  Het ontwerp is vastgesteld.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Groene WalStarten voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015).Eind 2015 is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen.Primaire begroting is bijgesteld in P&C cyclus.

  • Begroot € 1.500.000
  • Rekening € 410.000
  • Verschil € -1.090.000
 • Herinrichting mr HF de BoerlaanDe herinrichting van de Mr HF de Boerlaan is in 2015 gereed.
  Toelichting

  (jaarschijf 2015).Herinrichting is uitgevoerd en opgeleverd.Primaire begroting is bijgesteld in P&C cylus.

  • Begroot € 1.400.000
  • Rekening € 1.830.000
  • Verschil € 430.000
 • Verdubbeling HanzewegIn 2015 wordt het definitief ontwerp verdubbeling Hanzeweg vastgesteld en vindt aanbesteding plaats. Eind 2015 wordt gestart met de voorbereidende uitvoerende werkzaamheden.
  Toelichting

  (Besluit eind 2014)Het ontwerp is vastgesteld. Het vervolgtraject hangt af van de verkrijging van de gronden.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Fietsenstalling Hema-garageIn 2015 wordt gestart met de bouw van de fietsenstalling.
  Toelichting

  (Besluit eind 2014)In het ontwerptraject is vertraging opgelopen (gemeld bij vjn).

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

38.088

40.572

40.375

-198

505

307

Baten

17.251

20.357

18.163

-2.195

1.566

-628

Saldo

-20.837

-20.215

-22.212

-1.997

1061

-935

Lasten

Nadeel

Door vertraging in het project riolering Anthonie van Dijckstraat is €65.000 niet uitgegeven. De kosten voor gladheidsbestrijding vielen €80.000 hoger uit. De apparaatslasten voor snippergroen zijn €65.000 hoger dan begroot. Doordat de speelplekken niet in 2015 zijn overgedragen is het beschikbare frictiekostenbudget overgeheveld naar 2016 en 2017 en vallen de kosten voor beheer en onderhoud hoger uit dan begroot. Lasten voor straatreiniging zijn per saldo €44.000 hoger uitgevallen.

Baten

Voordeel

De baten zijn hoger dan begroot vanwege een hogere provinciale- en rijksbijdrage van €150.000 voor het Venenplantsoen. Daarnaast hebben we een OV fietsbijdrage ontvangen van €42.000. Door meer graafwerkzaamheden hebben wij extra legesinkomsten van €80.000. Overige afwijkingen worden veroorzaakt door verrekeningen met reserves.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Afkoop ruimte voor de rivier waterschap

291

291

Frictiekostenbudget speelplekken

75

0

MJOP openbare verlichting

139

0

Parkeerbijdrage Viking

0

1.275

Saldo

505

1.566

 • De werkzaamheden ruimte voor de rivier zijn in 2015 afgerond, alleen wij nemen de grond per 1-1-2016 over. De bijdrage in afkoop van het beheer ontvangen wij dan ook in 2016.
 • Overdracht van speelplekken naar Stichting Tevreden vergt meer voorbereiding.
 • De onderhoudswerkzaamheden verlichting zijn in 2015 gegund maar worden in 2016 uitgevoerd.
 • De ontwikkeling van de Viking is vertraagd waardoor ook de parkeerbijdrage later wordt overgemaakt

Investeringen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

4.101

11.237

6.743

-4.495

Baten

3.810

5.603

1.398

-4.204

Saldo

-291

-5.635

-5.345

290

Als gevolg van een andere cash flow in de projecten en gewijzigde matching stationsomgeving dan begroot, vallen hierbij zowel de lasten als baten lager uit.

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven

0

210

136

-74

Inkomsten

0

0

12

12

Saldo

0

-210

-124

86

Budgetoverheveling Legaat Waanders €50.000 in verband met gewenste doorlooptijd burgerinitiatief.

Verbonden Partijen

Het Groen Bedrijf BV
NV Centrumgarage Deventer
Coöperatie ParkeerService u.a.