Ruimtelijke ontwikkeling

Begroot
€ 8.803
Rekening
€ 7.973
Verschil
€ -831
Begroot
€ 4.343
Rekening
€ 3.163
Verschil
€ -1.180

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologische, stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zoals een structuurplan(omgevingsvisie) , structuurschetsen, bestemmingsplannen (omgevingsplan), stedenbouwkundige en landschappelijke visies. En verder het verzorgen van input voor intergemeentelijke beleidsvorming (regio Stedendriehoek) en afstemming met het beleid van andere overheden. Ook geldt hier in het bijzonder de coördinatie van de uitvoering van beleid van de particuliere inbreiding en grotere gebiedsontwikkelingen. Een fors (wettelijk verplicht) taakveld is het verzorgen van planologische procedures voor het maken van bestemmingsplannen en voor planologische vrijstellingen. Een ander onderdeel van het programma is het stellen van integrale kaders als basis voor het realiseren van doelstellingen van Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2015 met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011 (Bewonersonderzoek najaar 2014/ voorjaar 2014).
 • In 2015 starten we met de eerste fase van het Omgevingsplan voor het stedelijk gebied van de gemeente Deventer: de inventarisatie voor dit in 2017 definitief vast te stellen plan.
  • Begroot € 250.000
  • Rekening € 235.000
  • Verschil € -15.000
 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2013 /voorjaar 2014).
 • In 2015 sorteren we voor op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Input daarvoor komt uit de pilot in het kader van de Crisis- en Herstelwet waaraan Deventer deelneemt.
  • Begroot € 40.000
  • Rekening € 45.000
  • Verschil € 5.000
 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2013 /voorjaar 2014.
 • We vervolgen het ingezette beleid om initiatieven uit de samenleving te stimuleren en te begeleiden overeenkomstig het principe van Uitnodigingsplanologie zoals verwoord in de structuurvisie Stadsassenzone.
  • Begroot € 70.000
  • Rekening € 105.000
  • Verschil € 35.000
 • Deventer gaat verder bij het ontwikkelen van een uitvoeringsinstrumentarium in het kader van de Structuurvisie Stadsassenzone en de Structuurvisie Leegstand. Stedelijke Herverkaveling is hierbij één van de te verkennen opties.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € -25.000
 • Deventer geeft vorm aan een modern omgevingsmanagement waarbij van de kant van de gemeente begeleiding wordt geboden bij initiatieven uit de samenleving (waarbij de kosten worden vergoed op grond van de Grondexploitatiewet). Hierdoor kunnen planologische kaders als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen snel (binnen een half jaar na een ontvankelijke aanvraag) gerealiseerd worden.
  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 440.000
  • Verschil € 40.000
 • Deventer zet zich in om bij ontwikkelingen als de verbreding van de A1, het aanleggen van de ondertunneling Oostriklaan, initiatieven in de Stadsassenzone optimaal te faciliteren.
  • Begroot € 130.000
  • Rekening € 90.000
  • Verschil € -40.000
 • Op basis van een tussentijdse visie op het Sluiskwartier starten we met het realiseren van onderdelen daarvan. Ook bereiden we op basis van de actualiteit (waaronder de marktsituatie) nadere besluitvorming voor.
  • Begroot € 29.000
  • Rekening € 29.000
  • Verschil € 0
 • De gemeentebrede structuurvisie komt geheel als Omgevingsvisie tot stand, waarbij we vooruit lopen op de nieuwe Omgevingswet. In de eerste helft van 2016 stelt het college een ontwerp-omgevingsvisie vast, die vervolgens naar de raad gaat.
  Toelichting

  Vanwege het omzetten van Structuurvisie naar Omgevingsvisie extra kosten gemaakt.

  • Begroot € 65.000
  • Rekening € 133.000
  • Verschil € 68.000
 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van en overeenkomstig het Handhavingsuitvoeringsprogramma.
  • Begroot € 550.000
  • Rekening € 550.000
  • Verschil € 0
 • Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften vindt adequaat plaats binnen de wettelijke termijnen, waarbij de snelheid van het proces een speerpunt is.
  • Begroot € 215.000
  • Rekening € 215.000
  • Verschil € 0
 • Processen voor vergunningverlening verbeteren we nog verder.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 30.000
 • We werken nog nader uit hoe aanvragen voor een omgevingsvergunning voor ruimtelijke initiatieven met extra inzet op duurzaamheidsmaatregelen met voorrang in behandeling kunnen worden genomen. Hierover rapporteren we de raad nader.
  Toelichting

  Onderzoek is verricht. Wettelijk kader biedt geen mogelijkheden om hierin te sturen, ten faveure van niet duurzame maatregelen. Rapportage aan de Raad heeft inmiddels plaatsgevonden.

  • Begroot € 5.000
  • Rekening € 1.000
  • Verschil € -4.000
 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2014/Voorjaar 2015).
 • Deventer zet onverminderd in op een zo goed mogelijk reizigersvervoer over het spoor, waarbij ook het oosten van Nederland adequaat bediend moet worden (Programma Hoogfrequent Spoor). Toename van overlast van het goederenvervoer voor de inwoners van Deventer willen we voorkomen.
  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 45.000
  • Verschil € 20.000
 • In 2015 presenteren we een concept uitvoeringsagenda voor het oplossen van fietsparkeerproblemen in de binnenstad.
  Toelichting

  Grotendeels gereed. Afronding eerste halfjaar 2016.

  • Begroot € 15.000
  • Rekening € 12.000
  • Verschil € -3.000
 • De resultaten van het onderzoek naar de verhoging van de maximum snelheid op de Siemelinksweg presenteren we als basis voor nadere besluitvorming.
  Toelichting

  Onderzoek deels gereed. Afronding eerste halfjaar 2016.

  • Begroot € 7.500
  • Rekening € 7.000
  • Verschil € -500
 • Het parkeerbeleid vertalen we verder naar uitvoeringsmaatregelen. Na de oplevering van het Stadhuiskwartier starten we met het inzichtelijk maken van de gevolgen van het autovrij maken van het Grote Kerkhof en doen we nadere voorstellen vanuit een integrale benadering van dit vraagstuk.
  • Begroot € 90.000
  • Rekening € 110.000
  • Verschil € 20.000
 • We voldoen aan de bouwopgave uit de herijkte Woonvisie 2008+ met als doel om voor Deventer een evenwichtige woningvoorraad te bewerkstelligen met voldoende aanbod in het sociale segment maar ook in het middeldure en dure segment (verdeelsleutel in Woonvisie 2008: 45% sociaal, 55% middelduur en duur).
 • Nu de Huisvestingswet is vastgesteld en in 2015 in werking treedt, sluiten we in 2015 een convenant met alle in de gemeente werkende corporaties.
  • Begroot € 20.000
  • Rekening € 4.000
  • Verschil € -16.000
 • De gevolgen van de wetgeving voor andere het in te voeren gemeentelijke toezicht op corporaties gaan we vertalen en binnen de gemeente implementeren.
  • Begroot € 20.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 20.000
 • Deventer ontwikkelt zich verder als netwerkpartner binnen de volkshuisvestelijke taak, overeenkomstig de ingezette lijn via de Woonagenda en de Prestatieafspraken nieuwe stijl.
  • Begroot € 35.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 25.000
 • Nauwgezet volgen we de recente ontwikkelingen in de samenleving (scheiden wonen-zorg, streven naar levensloop bestendige wijken, andere vraag naar woningen vanuit de samenleving) die doorwerken in ons huisvestingsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 15.000
  • Verschil € 5.000

Doelstellingen

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2015 met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011 (Bewonersonderzoek najaar 2014/ voorjaar 2014).
 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2013 /voorjaar 2014).
 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2013 /voorjaar 2014.
 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2014/Voorjaar 2015).
 • We voldoen aan de bouwopgave uit de herijkte Woonvisie 2008+ met als doel om voor Deventer een evenwichtige woningvoorraad te bewerkstelligen met voldoende aanbod in het sociale segment maar ook in het middeldure en dure segment (verdeelsleutel in Woonvisie 2008: 45% sociaal, 55% middelduur en duur).

Prestaties

 • In 2015 starten we met de eerste fase van het Omgevingsplan voor het stedelijk gebied van de gemeente Deventer: de inventarisatie voor dit in 2017 definitief vast te stellen plan.
  • Begroot € 250.000
  • Rekening € 235.000
  • Verschil € -15.000
 • In 2015 sorteren we voor op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Input daarvoor komt uit de pilot in het kader van de Crisis- en Herstelwet waaraan Deventer deelneemt.
  • Begroot € 40.000
  • Rekening € 45.000
  • Verschil € 5.000
 • We vervolgen het ingezette beleid om initiatieven uit de samenleving te stimuleren en te begeleiden overeenkomstig het principe van Uitnodigingsplanologie zoals verwoord in de structuurvisie Stadsassenzone.
  • Begroot € 70.000
  • Rekening € 105.000
  • Verschil € 35.000
 • Deventer gaat verder bij het ontwikkelen van een uitvoeringsinstrumentarium in het kader van de Structuurvisie Stadsassenzone en de Structuurvisie Leegstand. Stedelijke Herverkaveling is hierbij één van de te verkennen opties.
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € -25.000
 • Deventer geeft vorm aan een modern omgevingsmanagement waarbij van de kant van de gemeente begeleiding wordt geboden bij initiatieven uit de samenleving (waarbij de kosten worden vergoed op grond van de Grondexploitatiewet). Hierdoor kunnen planologische kaders als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen snel (binnen een half jaar na een ontvankelijke aanvraag) gerealiseerd worden.
  • Begroot € 400.000
  • Rekening € 440.000
  • Verschil € 40.000
 • Deventer zet zich in om bij ontwikkelingen als de verbreding van de A1, het aanleggen van de ondertunneling Oostriklaan, initiatieven in de Stadsassenzone optimaal te faciliteren.
  • Begroot € 130.000
  • Rekening € 90.000
  • Verschil € -40.000
 • Op basis van een tussentijdse visie op het Sluiskwartier starten we met het realiseren van onderdelen daarvan. Ook bereiden we op basis van de actualiteit (waaronder de marktsituatie) nadere besluitvorming voor.
  • Begroot € 29.000
  • Rekening € 29.000
  • Verschil € 0
 • De gemeentebrede structuurvisie komt geheel als Omgevingsvisie tot stand, waarbij we vooruit lopen op de nieuwe Omgevingswet. In de eerste helft van 2016 stelt het college een ontwerp-omgevingsvisie vast, die vervolgens naar de raad gaat.
  Toelichting

  Vanwege het omzetten van Structuurvisie naar Omgevingsvisie extra kosten gemaakt.

  • Begroot € 65.000
  • Rekening € 133.000
  • Verschil € 68.000
 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van en overeenkomstig het Handhavingsuitvoeringsprogramma.
  • Begroot € 550.000
  • Rekening € 550.000
  • Verschil € 0
 • Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften vindt adequaat plaats binnen de wettelijke termijnen, waarbij de snelheid van het proces een speerpunt is.
  • Begroot € 215.000
  • Rekening € 215.000
  • Verschil € 0
 • Processen voor vergunningverlening verbeteren we nog verder.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 30.000
 • We werken nog nader uit hoe aanvragen voor een omgevingsvergunning voor ruimtelijke initiatieven met extra inzet op duurzaamheidsmaatregelen met voorrang in behandeling kunnen worden genomen. Hierover rapporteren we de raad nader.
  Toelichting

  Onderzoek is verricht. Wettelijk kader biedt geen mogelijkheden om hierin te sturen, ten faveure van niet duurzame maatregelen. Rapportage aan de Raad heeft inmiddels plaatsgevonden.

  • Begroot € 5.000
  • Rekening € 1.000
  • Verschil € -4.000
 • Deventer zet onverminderd in op een zo goed mogelijk reizigersvervoer over het spoor, waarbij ook het oosten van Nederland adequaat bediend moet worden (Programma Hoogfrequent Spoor). Toename van overlast van het goederenvervoer voor de inwoners van Deventer willen we voorkomen.
  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 45.000
  • Verschil € 20.000
 • In 2015 presenteren we een concept uitvoeringsagenda voor het oplossen van fietsparkeerproblemen in de binnenstad.
  Toelichting

  Grotendeels gereed. Afronding eerste halfjaar 2016.

  • Begroot € 15.000
  • Rekening € 12.000
  • Verschil € -3.000
 • De resultaten van het onderzoek naar de verhoging van de maximum snelheid op de Siemelinksweg presenteren we als basis voor nadere besluitvorming.
  Toelichting

  Onderzoek deels gereed. Afronding eerste halfjaar 2016.

  • Begroot € 7.500
  • Rekening € 7.000
  • Verschil € -500
 • Het parkeerbeleid vertalen we verder naar uitvoeringsmaatregelen. Na de oplevering van het Stadhuiskwartier starten we met het inzichtelijk maken van de gevolgen van het autovrij maken van het Grote Kerkhof en doen we nadere voorstellen vanuit een integrale benadering van dit vraagstuk.
  • Begroot € 90.000
  • Rekening € 110.000
  • Verschil € 20.000
 • Nu de Huisvestingswet is vastgesteld en in 2015 in werking treedt, sluiten we in 2015 een convenant met alle in de gemeente werkende corporaties.
  • Begroot € 20.000
  • Rekening € 4.000
  • Verschil € -16.000
 • De gevolgen van de wetgeving voor andere het in te voeren gemeentelijke toezicht op corporaties gaan we vertalen en binnen de gemeente implementeren.
  • Begroot € 20.000
  • Rekening € 40.000
  • Verschil € 20.000
 • Deventer ontwikkelt zich verder als netwerkpartner binnen de volkshuisvestelijke taak, overeenkomstig de ingezette lijn via de Woonagenda en de Prestatieafspraken nieuwe stijl.
  • Begroot € 35.000
  • Rekening € 60.000
  • Verschil € 25.000
 • Nauwgezet volgen we de recente ontwikkelingen in de samenleving (scheiden wonen-zorg, streven naar levensloop bestendige wijken, andere vraag naar woningen vanuit de samenleving) die doorwerken in ons huisvestingsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 15.000
  • Verschil € 5.000

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

6.867

8.803

7.973

-831

950

119

Baten

3.446

4.343

3.163

-1.180

950

-230

Saldo

-3.421

-4.460

-4.810

-349

0

-349

Lasten

Ruimtelijke ordening (product 1) - Nadeel

De overschrijding komt door extra inzet reclamebeleid, omzetten gemeentebrede structuurvisie naar omgevingsvisie en de discussie binnen Ruimte voor de Rivier inzake jachthaven en schipbrug/ pontje.

Bouw-en woningtoezicht (product 2) - Nadeel

De lastenoverschrijding van komt doordat voor de invoering van het digitale systeem (Mozard) meer inhuur- en apparaatslasten nodig waren. Inmiddels is het gehele vergunningenproces gedigitaliseerd. Daarnaast zijn de kosten voor druk- en printwerk overschreden. Nu het gehele vergunningenproces is gedigitaliseerd zullen deze lasten vanaf 2016 structureel lager zijn.

Volkshuisvesting (product 3) - Nadeel

Op product 3 Volkshuisvesting zijn de kapitaallasten overschreden door de rente over de deltadeals, die worden gedekt vanuit product 4 Herstructurering.

Volkshuisvesting (product 3) - Nadeel

Onze bijdrage van €950.000 aan de Regio Stedendriehoek voor de capaciteitsverbreding van de A1 is aan zowel de lasten als de baten zijde overgeheveld naar 2016.

Baten

Ruimtelijke ordening (product 1) - Nadeel

De lagere baten zijn veroorzaakt doordat bij Ter Hunnepe het kunstproject niet is doorgegaan. Dat resulteerde in een lagere provinciale bijdrage. Daarnaast zijn de baten voor planologische procedures lager als gevolg van achterblijvende en kleinere omvang van ontwikkelingen. Een belangrijke oorzaak ligt echter in de wijze waarop een taakstelling uit 2011 is geadministreerd. Deze is aan de batenkant terecht gekomen, terwijl dat aan de lastenkant thuishoort. Dit wordt in de begroting 2017 gecorrigeerd.

Bouw-en woningtoezicht (product 2) - Nadeel

De leges omgevingsvergunning zijn ondanks bijstelling van de begroting bij de voorjaarsnota niet gehaald, waardoor op product 2 €60.000 minder inkomsten zijn gerealiseerd.

Volkshuisvesting (product 3) - Nadeel

Op product 3 Volkshuisvesting zijn de baten per saldo €31.000 hoger dan begroot als gevolg van een verrekening rente over de deltadeals in de Rivierenwijk en meer huuropbrengsten voor de woonwagens. Daarnaast hebben wij de aflossing en rente over ons gestalde geld bij SVN (ten behoeve van particuliere woningverbetering) niet teruggevraagd, waardoor de baten weer lager uitvallen.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Capaciteitsverbreding A1

950

950

Saldo

950

950

De overheveling is noodzakelijk om voldoende tijd te hebben formeel de subsidiebeschikking en bijbehorende voorwaarden aan te passen. Doel hiervan is dat we de gemeentelijke bijdrage direct aan de provincie Overijssel kunnen overmaken.

De overheveling heeft geen effect op reeds geplande prestaties omdat onze prestatie feitelijk alleen de betaling betreft. Er is verder geen ambtelijke inzet nodig.

Verbonden Partijen

NV Wonen boven winkels Deventer