Balans

Balans

Activa (bedragen x €1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Passiva (bedragen x €1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

146

154

Algemene reserve

15.375

15.388

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

59

59

Bestemmingsreserves

57.077

65.374

Gerealiseerde resultaat

2.337

4.730

Sub-totaal

205

213

Sub-totaal

74.789

85.492

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.621

7.291

Gronden uitgegeven in erfpacht

4.312

4.335

Overige investeringen met economisch nut

181.011

158.148

Investeringen met econ. nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

32.641

32.891

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

2.152

2.185

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

23.875

23.585

Egalisatievoorzieningen

0

0

Sub-totaal

241.839

218.959

Sub-totaal

9.773

9.476

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

Deelnemingen

13.959

6.776

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

270.594

262.829

Leningen aan:

Binnenlandse bedrijven

5.735

5.878

Deelnemingen

26.736

26.885

Buitenlandse banken, instellingen en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

9.060

6.615

Door derden belegde gelden

650

688

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

46

46

Waarborgsommen

69

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.777

8.988

Sub-totaal

51.578

49.310

Sub-totaal

297.048

289.395

Totaal vaste activa

293.622

268.482

Totaal vaste passiva

381.610

384.363

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

85.674

84.796

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden

0

188

Gereed product en handelsgoederen

12.441

14.941

Banksaldi

3.751

0

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.775

8.304

Overige schulden

18.368

21.671

Overige kasgeldleningen

20.000

0

Sub-totaal

103.890

108.041

Sub-totaal

42.119

21.859

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

7.650

5.988

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

10.706

10.935

Overige uitzettingen

0

1.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.014

1.835

Overige vorderingen

12.862

13.191

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

20.822

10.080

Sub-totaal

20.512

20.179

Sub-totaal

32.542

22.850

Liquide middelen

Kassaldi

1

7

Banksaldi

1.033

3.679

Sub-totaal

1.034

3.686

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

7.047

5.482

Overige nog te ontvangen bedragen

29.357

21.297

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

809

1.905

Sub-totaal

37.213

26.684

Totaal vlottende activa

162.649

160.590

Totaal vlottende passiva

74.661

44.709

Totaal Generaal

456.271

429.072

Totaal Generaal

456.271

429.072

Gewaarborgde geldleningen

27.176

28.213

Garantstellingen

1.235.570

1.705.451