Burger en bestuur

Begroot
€ 16.154
Rekening
€ 16.222
Verschil
€ 68
Begroot
€ 2.025
Rekening
€ 2.075
Verschil
€ 50

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

Gerelateerde informatie

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • De waardering door de inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal 8,0.
 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners en bedrijven via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.
  Toelichting

  Eind 2014 is het laatste klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd; de uitkomsten waren positief. Het volgende onderzoek is in het voorjaar 2016 om ook de ervaringen van inwoners en bedrijven met het nieuwe stadhuis en de nieuwe telefonie-omgeving te kunnen meenemen.

  • Begroot € 3.300.000
  • Rekening € 3.300.000
  • Verschil € 0
 • Onze dienstverlening voldoet voor 80% aan de gemeentebrede interne servicenormen.
 • Het geven van (digitale) informatie en advies en het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van wonen, welzijn en zorg door de Wijkwinkel
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2015 met 10% toe t.o.v. 2013. Het totaal van digitale aangevraagde producten komt daarmee op 10.000.
 • Verder uitbreiden digitale dienstverlening (aanvragen, betalen en leveren).
  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • Het uitvoeren van de gemeentelijke belasting voor DOWR gemeenten, conform het gewenste beleid en de lokaal voorgestelde tarieven.
 • Het verzorgen van de aanslagoplegging van gemeentelijke belastingen en OZB. Het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Het verzorgen van een internetportaal voor DOWR en het geven van adviezen inzake belastingheffing.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Van de ongeveer 300 geschikte zaken (naar aanleiding van een bezwaarschrift) wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.
 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediatonvaardigheden (De Andere Aanpak) zaken (150) oplossen zonder verdere juridische procedures
  Toelichting

  Op basis van de cijfers en ervaringen van eerdere jaren is deze doelstelling gehaald. Ivm de overgang op de e-suite van Dimpact zijn exacte cijfers nog niet te leveren.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aantal vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven dat internationaal actief is blijft gelijk (30 instellingen).
 • Er worden dertig afzonderlijke projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties in Bathmen, Diepenveen en Deventer uitgevoerd, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling voor “activiteiten op internationaal gebied”.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Inwoners ervaren het bestuur en de gemeentelijke organisatie als open, transparant, doelmatig, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig.
 • Er vindt wekelijks een persconferentie plaats door het college
  Toelichting

  Er zijn 41 persconferenties gehouden.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe inwoners
  Toelichting

  Er zijn 4 bijeenkomsten voor nieuwe inwoners georganiseerd.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.
 • Het herijken van de middellange termijn beleidsagenda aan het collegeprogramma en voeren van agendaregie op de middellange termijn beleidsagenda.
  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • De gemeentelijke bijdrage/rol aan het gewenste maatschappelijke effect is zichtbaar gemaakt in begroting.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • In het dagelijks handelen is de gemeentelijke rol duidelijk en transparant in relatie tot het gewenste maatschappelijke effect.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s Innovatie in de samenleving, Uitvoeringsagenda duurzame energie, Programma Platteland, De Agenda Stedendriehoek, Investeren in Overijssel/Ontwikkelagenda, Europees beleid, samenhang transities, DSA en organisatie van de toekomst.
  • Begroot € 500.000
  • Rekening € 500.000
  • Verschil € 0
 • Het uitvoeren van pilots, strategische verkenningen en kaderstelling in relatie tot het bestuursakkoord.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Synergie zoeken en structureel bouwen aan bovengemeentelijke strategische partnerschappen en coalities in regio, landelijk en Europees; in kaart blijven brengen van strategische partners en spelers.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • De waardering door de inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal 8,0.
 • Onze dienstverlening voldoet voor 80% aan de gemeentebrede interne servicenormen.
 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2015 met 10% toe t.o.v. 2013. Het totaal van digitale aangevraagde producten komt daarmee op 10.000.
 • Het uitvoeren van de gemeentelijke belasting voor DOWR gemeenten, conform het gewenste beleid en de lokaal voorgestelde tarieven.
 • Van de ongeveer 300 geschikte zaken (naar aanleiding van een bezwaarschrift) wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.
 • Het aantal vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven dat internationaal actief is blijft gelijk (30 instellingen).
 • Inwoners ervaren het bestuur en de gemeentelijke organisatie als open, transparant, doelmatig, aanspreekbaar, rechtvaardig en slagvaardig.
 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

Prestaties

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners en bedrijven via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.
  Toelichting

  Eind 2014 is het laatste klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd; de uitkomsten waren positief. Het volgende onderzoek is in het voorjaar 2016 om ook de ervaringen van inwoners en bedrijven met het nieuwe stadhuis en de nieuwe telefonie-omgeving te kunnen meenemen.

  • Begroot € 3.300.000
  • Rekening € 3.300.000
  • Verschil € 0
 • Het geven van (digitale) informatie en advies en het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van wonen, welzijn en zorg door de Wijkwinkel
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Verder uitbreiden digitale dienstverlening (aanvragen, betalen en leveren).
  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • Het verzorgen van de aanslagoplegging van gemeentelijke belastingen en OZB. Het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Het verzorgen van een internetportaal voor DOWR en het geven van adviezen inzake belastingheffing.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediatonvaardigheden (De Andere Aanpak) zaken (150) oplossen zonder verdere juridische procedures
  Toelichting

  Op basis van de cijfers en ervaringen van eerdere jaren is deze doelstelling gehaald. Ivm de overgang op de e-suite van Dimpact zijn exacte cijfers nog niet te leveren.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Er worden dertig afzonderlijke projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties in Bathmen, Diepenveen en Deventer uitgevoerd, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling voor “activiteiten op internationaal gebied”.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Er vindt wekelijks een persconferentie plaats door het college
  Toelichting

  Er zijn 41 persconferenties gehouden.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe inwoners
  Toelichting

  Er zijn 4 bijeenkomsten voor nieuwe inwoners georganiseerd.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het herijken van de middellange termijn beleidsagenda aan het collegeprogramma en voeren van agendaregie op de middellange termijn beleidsagenda.
  • Begroot € 200.000
  • Rekening € 200.000
  • Verschil € 0
 • De gemeentelijke bijdrage/rol aan het gewenste maatschappelijke effect is zichtbaar gemaakt in begroting.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • In het dagelijks handelen is de gemeentelijke rol duidelijk en transparant in relatie tot het gewenste maatschappelijke effect.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s Innovatie in de samenleving, Uitvoeringsagenda duurzame energie, Programma Platteland, De Agenda Stedendriehoek, Investeren in Overijssel/Ontwikkelagenda, Europees beleid, samenhang transities, DSA en organisatie van de toekomst.
  • Begroot € 500.000
  • Rekening € 500.000
  • Verschil € 0
 • Het uitvoeren van pilots, strategische verkenningen en kaderstelling in relatie tot het bestuursakkoord.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Synergie zoeken en structureel bouwen aan bovengemeentelijke strategische partnerschappen en coalities in regio, landelijk en Europees; in kaart blijven brengen van strategische partners en spelers.
  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0

Gerelateerde informatie

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

15.538

16.154

16.222

68

77

145

Baten

1.739

2.025

2.075

50

0

50

Saldo

-13.798

-14.129

-14.147

-18

-77

-95

Lasten

B&W (product 355) - Nadeel

Extra storting in de voorziening wethouderspensioenen (€341.000) als gevolg van lagere rekenrente.

Regie op gemeentebrede programma's (product 104) - Voordeel

Bijdrage Regio Stedendriehoek als gevolg van btw voordeel (€43.000).

Burgerzaken (product 305) - Voordeel

Lagere lasten burgerzaken (€40.000) en meer uitgifte rijbewijzen (minder eigen verklaring) en niet ingezette stelpost (€36.000).

B&W (product 355) - Voordeel

De ontslagvergoedingen van oud-wethouders is lager dan begroot (€39.000) doordat één oud-wethouder in 2015 geen aanspraak gemaakt heeft op ontslagvergoeding.Lagere personele inzet bestuursondersteuning als gevolg van met name vacatureruimte (€37.000).

Gemeenteraad (product 350) - Voordeel

Lagere vergoeding raadsleden (€59.000) doordat de vergoedingen netto zijn uitgekeerd in het kader van de werkkostenregeling.

Baten

Burgerzaken (product 305) - Voordeel

Hogere legesinkomsten (€26.000) met name meer reisdocumenten verstrekt.

Gemeenteraad (product 350) - Voordeel

Terugbetaling van de fractievergoeding (€13.000) die in eerdere jaren teveel is uitgekeerd levert een voordeel op.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Landelijke voorziening LV WOZ

67

0

Woonlastenmonitor

9

0

Product B&W

1

0

Saldo

77

0

- Landelijke voorziening WOZ €67.000

- Woonlastenmonitor €9.000

- Product B&W €1.000

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven

258

258

272

14

Inkomsten

213

747

1.087

341

Saldo

-46

488

815

327

Baten: Extra storting in de voorziening wethouderspensioenen (€341.000) als gevolg van lagere rekenrente.

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriehoek Deventer
Stichting Strategisch Board Stedendriehoek

Gerelateerde informatie