Financiën van de gemeente Deventer

Voorwoord

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. In de begroting worden de taken en activiteiten van de gemeente voor het begrotingsjaar gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven.

De raad bepaalt of er geld wordt toegevoegd aan de reserves of dat er geld wordt onttrokken uit de reserves.

Na afloop van het begrotingsjaar legt het college van B&W in de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af over het begrotingsjaar. Wat hebben we bereikt en hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven? De jaarrekening en het jaarverslag geven niet alleen een feitelijke weergave, maar zijn ook een analyse. Welke consequenties zien we naar aanleiding van het gevoerde beleid?

De jaarrekening en het jaarverslag worden vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit:

  • De balans tussen bezittingen en schulden (zie Rekening - Balans)
  • De rekening van baten en lasten. Dit is het resultaat. (zie Rekening - Overzicht van baten & lasten)

Het jaarverslag bestaat uit:

  • Een analyse van het resultaat (zie Resultaat - Resultaat)
  • De programmaverantwoording (zie Programma's)
  • De paragrafen (zie Paragrafen)

Goedkeurende verklaring

De gemeente Deventer heeft ook dit jaar een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Gemeenten verwachtten dat hun jaarrekening dit jaar niet wordt goedgekeurd door administratieve problemen rond de overgedragen zorgtaken. Omdat Deventer vooraf de financiële consequenties goed in beeld bracht keurde de accountant de jaarstukken hier wel goed.

Zorgtaken

Sinds 2015 zorgt de gemeente voor jeugdzorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Deventer is hier een bedrag van € 75 miljoen mee gemoeid. Doordat Deventer naast het goed regelen van zorg ook veel aandacht had voor de financiële verantwoording zijn financiële consequenties nu goed in beeld. Hierdoor kan de accountant de jaarrekening goedkeuren.

Leefomgeving

Daarnaast investeerde Deventer ook in de directe leefomgeving van inwoners. Met de afronding van het project ruimte voor de Rivier kreeg Deventer er een prachtig recreatiegebied bij. De mr. H.F. de Boerlaan en het Pothoofd kregen een nieuwe inrichting en de ondergrondse fietsenstalling bij het station is geopend.

Resultaat 2015

Net als de afgelopen jaren sluit Deventer 2015 positief af. Na alle verrekeningen houdt de gemeente € 0,66 miljoen over. Dit geld wordt meegenomen naar 2016 en is betrokken bij de opstelling van de voorjaarsnota.