Duurzaam en Dynamisch

Ambitie

Behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid door het maximaal faciliteren en stimuleren van ondernemerschap onder het gelijktijdig verbeteren van de balans tussen economie en ecologie.

Effecten

  • Meer werkgelegenheid, dankzij meer bedrijvigheid vanwege starters, uitbreiding/ontwikkeling bedrijven en bedrijfsvestiging
  • Forse stap naar klimaatneutraliteit door verduurzaming bestaande woningen en bouw energieneutrale woningen, verduurzaming productieprocessen en verandering van vervoersmodiliteiten en -patronen
  • Betere werving van jongere, hoogopgeleide professionals in diverse sectoren zoals techniek, ICT en zorg, ook van buiten de regio
  • Meer bezoekers en verblijvers in onze stad en regio, die meer uitgeven en langer blijven.

Gerealiseerd in 2015

Economie

In 2015 is op bedrijventerreinen A1 beperkt grond uitgegeven. Begin juni is een optieovereenkomst gesloten met Truckpoint Nederland BV voor het ontwikkelen van een full-service Truckpoint op A1 Bedrijvenpark ter grootte van circa 3 hectare. Nieuwe potentiële klanten tonen belangstelling. Klanten hebben veel keus, zo constateren we. Maar we constateren ook dat de voortrajecten lang lopen (0,5 – 1 jaar) en de financiering voor veel klanten lang duurt en moeizaam is. Voor de kleinere locaties Vuilstort Westfalenstraat, Bedrijventerrein Lettele en Bedrijventerrein Looweg hebben zich in 2015 geen gegadigden gemeld. De verkoop en verhuur van panden voor creatieve bedrijfsmatige functies (Havenkwartier) loopt naar verwachting.

Duurzame energie als prioriteit

De raad heeft Duurzame Energie als prioriteit benoemd in het kader van de Strategische Raadsagenda. In dit verband is er in 2015 een breed debat met de samenleving gevoerd. Daarbij zijn de doelen, kansen/belemmeringen en initiatieven met veel enthousiasme besproken. In het najaar heeft de raad dit besproken en het college opdracht gegeven om een vervolglijn voor de komende jaren uit te zetten. Er kwam een plezierig en actief debat uit voort, dat zorgde voor veel interactie met de samenleving. Daaruit werd duidelijk dat de ingezette lijn breed wordt gedeeld en er voldoende mogelijkheden zijn om de ingezette aanpak voort te zetten. Ook bleek dat burgers en bedrijfsleven veel ideeën voor kansrijke initiatieven hebben. Wij bieden daaraan graag de ruimte.

Verder blijkt steeds meer dat op het gebied van wet- en regelgeving de schaal van Deventer vaak te klein is. De relevante besluiten worden op landelijk en Europees niveau genomen. Daarom hebben we in 2015 een gerichte lobby gevoerd en strategische samenwerking gezocht op regionaal, provinciaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

Deventer Woningabonnement

Soms bood dit ook de mogelijkheid om Deventer op de kaart te zetten, zoals met het in Deventer ontwikkelde woningabonnement (hiermee kunnen woningeigenaren zonder investering hun huis energiezuinig maken). In het voorjaar van 2015 heeft de raad besloten om dit Deventer woningabonnement mogelijk te maken met een (achtergestelde) geldlening. In de eerste fase werden 20 van dergelijke contracten gesloten. Inmiddels wordt er volop opgeschaald naar fase 2 waarin we streven naar 200 tot 400 contracten. Het totale investeringsvolume dat de gemeente Deventer samen met Energiefonds Overijssel hiervoor uit de markt wil halen, is €4 miljoen. Daarvoor zet de gemeente Deventer €400.000 in. Wij willen dit medio 2016 realiseren. Hiermee voeren we de wens van de raad uit om het project te versnellen.

Vervolgens werken we met de provincie en het Energiefonds aan provinciale opschaling tot 5.000 woningen in Overijssel). Dat doen we door met risicodragend kapitaal van het Energiefonds Overijssel maximaal €50 miljoen uit de markt te halen. Hiertoe hebben provincie en Overijsselse gemeenten op 10 december afspraken gemaakt . Daarnaast is Deventer betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden om dit initiatief naar landelijk en Europees niveau op te schalen. We werken daarin samen met ministeries en netwerkpartners.

Monitor Duurzame Energie

De uitvoeringsagenda Duurzame Energie vormt nog steeds het beleidskader. Hierin vervullen we vooral een regisserende rol en laten we overheidssturing steeds meer los. We zien dat nu steeds meer initiatieven door marktpartijen worden opgepakt. Daarbij zien we ook dat duurzaamheid steeds meer ingebed raakt in normale processen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de Monitor Duurzame Energie die begin 2016 naar de raad is gestuurd. Sinds 2011 is de CO2-reductie in Deventer met 16% afgenomen. Dit is een mooi resultaat dat boven de doelstelling uit komt. De invoering van Diftar (gedifferentieerde tarieven voor afvalstoffenheffing per huishouding) heeft hier met 4% een grote bijdrage aan geleverd.

Maar er is geen reden om het hier bij te laten. Om energieneutraliteit in 2030 te bereiken moet het tempo nog verder omhoog. Het hiervoor geschetste beeld geeft het college het vertrouwen dat we met onze partners, bewoners en ondernemers in Deventer onze doelstelling kunnen realiseren.