Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de gemeente Deventer. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. Voor de gemeenten is de functie van gemeentesecretaris en van griffier aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT.

Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen die in 2015 hoger waren dan €75.000.

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2015 een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm (€178.000), moet op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 – BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende worden opgenomen:

  • De beloning
  • De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding
  • De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
  • De functie of functies
  • De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar
  • Een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (indien van toepassing).

Uitvoering WNT

Gemeente Deventer heeft in 2015 geenbezoldiging verstrekt aan functionarissen met een dienstbetrekking die hoger is dan de maximale norm (€178.000).

In 2015 was er in de gemeente Deventer(conform de WNT) geen sprake van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

De Gemeente Deventer heeft 2 topfunctionarissen in dienst te weten de heer Lantain (gemeentesecretaris) en de heer Peet (griffier). De bezoldiging van de heer drs. A.L.C.S. Lantain bedroeg in 2015 €116.504,61 inclusief 8% vakantietoeslag (2014: €116.779,05). Er is een vaste en variabele onkostenvergoeding uitgekeerd van €1.013,06 (2014: €809,95). In het verslagjaar werd in totaal €21.069,30 aan pensioenpremie (werkgevers- en werknemerspremie) afgedragen (2014: €21.007,32). De heer Lantain is aangesteld in vaste dienst voor onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime dienstbetrekking.

De bezoldiging van de heer drs. S.J. Peet bedroeg in 2015 €90.287,09 inclusief 8% vakantietoeslag (2014: €90.707,76). Er is een vaste en variabele onkostenvergoeding uitgekeerd van €230,64 (2014: €185,49). In het verslagjaar werd in totaal €19.569,00 aan pensioenpremie (werkgevers- en werknemerspremie) afgedragen (2014: € 16.666,80). De heer Peet is aangesteld in vaste dienst voor onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime dienstbetrekking.

Er zijn in 2015 geen ontslagvergoedingen verstrekt boven de €75.000 (WNT norm) aan topfunctionarissen.

Aanpassingswet op de WNT

In november 2014 is de reparatiewet WNT in werking getreden. Het wetsvoorstel bevat onder andere de afschaffing van het openbaar maken en meldplicht van de overschrijding van de WNT norm voor niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, wanneer de functie in een periode van 18 maanden voor meer dan 6 maanden werd vervuld.
De wijzigingen leiden niet tot aanvullende informatieverstrekking in deze jaarrekening.

Crisisheffing

De crisisheffing is in 2015 niet meer van toepassing.