Open overheid

Ambitie

In Deventer is de samenleving aan zet, in al zijn aspecten. De gemeente is nabij en innovatief, heeft een goed gevoel voor de nieuwe verhoudingen, en stimuleert en versterkt het netwerk. De gemeente leert hierin voortdurend.

Maatschappelijke effecten

  • Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden met en in hun gemeente. De samenredzaamheid van burgers neemt toe. College en Raad laten in toenemende mate los: meer directe, democratische betrokkenheid en invloed van inwoners
  • Schaalvoordelen door samenwerking en partnerschappen op alle niveaus
  • Bewoners nemen meer taken en verantwoordelijkheden op zich
  • Burgers ervaren de gemeente als meest nabije overheid
  • “Doen we de juiste dingen en doen we ze goed?” is een voortdurend gesprek in en met de samenleving.

Gerealiseerd in 2015

De samenleving blijft volop in beweging. Bewonersinitiatieven zijn inmiddels eerder regel dan uitzondering. Als gemeente sluiten we hierop aan met de agenda Bestuurlijke Vernieuwing, deelname aan de (landelijke) pilot Buurtrechten, de doorontwikkeling van open data en het traject Organisatie van de Toekomst. Op tal van manieren worden andere verbindingen gelegd tussen ambtelijke organisatie en inwoners, bedrijven en instellingen en hogescholen (met name Saxion): in pilots, publiekprivate verbanden en praktische opdrachten. Ambtenaren bereiden zich expliciet voor op het nemen van hun rol in hun contacten. Er wordt al doende steeds meer ervaring opgedaan met wisselende rollen. We zijn er nog niet, maar zetten met elkaar wel de stappen in het veranderproces ‘van gemeente naar gemeenschap’.

Ook op internationaal en regionaal niveau kiest Deventer voor meebewegen in de veranderende rol en positie van de overheid. We bouwen conform Europees beleid en Deventer Internationaal aan strategische partnerschappen. We participeren in het ‘virtual international office’: niet als regisseur, maar als deelnemer. De Wgr-regio Stedendriehoek werkt in toenemende mate 'in governance' (met de gemeenschap) in plaats van als government (louter als overheid/gemeente). Zo zijn Deventer en de regio Stedendriehoek actieve spelers in het lossere en bredere netwerkverband Cleantech Regio, een initiatief van de Strategische Board Stedendriehoek. In de Stedendriehoek en West-Overijssel zijn we er voortdurend op gericht om de toegevoegde waarde van regionaal samenwerken in diverse verbanden voor de Deventer samenleving te vergroten. Daarnaast is een verdergaande samenwerking tussen Apeldoorn, Zwolle en Deventer verkend. Op provinciaal niveau is “Investeren in Overijssel" in de laatste fase van uitvoering. Ook de Ontwikkelagenda is in uitvoering. Hierbij wordt verkend op welke wijze we de samenwerking met Overijssel in de nieuwe provinciale bestuursperiode kunnen vormgeven.

Het programma Platteland loopt; daarnaast werken we met de dorpsagenda’s. De doorontwikkeling van WijDeventer verloopt voortvarend. Het zelfbeheer van voorzieningen is in 2015 op een aantal plaatsen daadwerkelijk gerealiseerd.

We nemen deel aan de landelijke leerkring Burgerbegroting. In dit kader verkennen we de (door-)ontwikkeling van de burgerbegroting in Deventer, conform het coalitieakkoord en de twee moties rondom dit onderwerp.

Met de dienstverlening liggen we op koers, al is het beeld wisselend. Doordat de flexibele schil is geschrapt, is het moeilijker om aan de servicenormen te voldoen. Bij Telefonie heeft de overgang op het Dimpact-systeem ook enkele maanden voor slechtere servicelevels gezorgd. Aan het eind van het jaar heeft zich dit goed gestabiliseerd; de dienstverlening aan de telefoon is gelukkig weer terug op het oude niveau. De verhoging van het aanbod in 2014 - onder andere als gevolg van de drie decentralisaties (3D’s) – is niet doorgezet.


Met de digitale dienstverlening gaat het goed. Het aantal klanten dat digitaal informatie opzoekt en producten afneemt blijft stijgen. Ook met het aanbod van digitale producten scoort Deventer goed; in de ranglijst van digitaal volwassen gemeenten staan we in de top 10. Ook voor inwoners die zich minder goed kunnen redden met de digitale dienstverlening is aandacht. Enerzijds door hen via de andere kanalen te bedienen, anderzijds door hiervoor – in samenwerking met de Bibliotheek Deventer – cursussen aan te bieden. Met enkele partijen uit de Manifestgroep, zoals Sociale VerzekeringsBank en Belastingdienst, zijn de voorbereidingen gestart om een deel van hun dienstverlening in het nieuwe Stadhuis aan te bieden. Daarmee zet Deventer een nieuwe stap om zich als meest nabije overheid te manifesteren.