Algemene dekkingsmiddelen

Begroot
€ 10.404
Rekening
€ 6.090
Verschil
€ -4.314
Begroot
€ 210.407
Rekening
€ 208.796
Verschil
€ -1.611

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomststelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat de producten die bijdragen aan dekking van de lasten, zoals die opgenomen zijn in de programma’s 1 tot en met 10 (producten 900 tot en met 906). Tevens zijn in het programma de budgetten opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” in afwachting van nadere voorstellen (product 907 en 908). Tenslotte bevat het programma nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product (producten 993 en 994).

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

37.499

10.404

6.090

-4.314

910

-3.404

Baten

207.148

210.407

208.796

-1.611

1.570

-41

Saldo

169.649

200.003

202.707

2.704

660

3.363

Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering)

De historische panden (Polstraat 3-11,14) worden in 2016 verkocht (€1.570.000). Het saldo wordt gestort in de reserve huisvesting

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Inkomsten Verkoop Panden Polstraat 3-11 en 14

0

1.570

Achterstallig onderhoud SHK

116

0

Implementatie Lias Enterprise

30

0

Leanproject

50

0

Diverse ICT projecten

714

0

Saldo

910

1.570

Overheveling product 994:

De verkoop van de panden aan de Polstraat (3-11 en 14) gebeurt in 2016 vanwege de oplevering van het Stadhuiskwartier in december 2015. De inkomsten worden gestort in reserve huisvesting.

Achterstallig onderhoud historische panden:

Een deel van de werkzaamheden in de oude panden zal plaatsvinden in 2016.

Implementatie Lias Enterprise:

Forse vertraging (6-8 maanden) i.v.m. technische implementatie van het systeem. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de financiële systemen verhoogd.

Leanproject:

Er is in 2015 geen beroep gedaan op het gereserveerde budget dat bedoeld is om de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie te verhogen.

Diverse ICT projecten:

De uitvoering hiervan is vertraagd.

Investeringen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

24.031

42.086

36.247

-5.839

Baten

0

0

33

33

Saldo

-24.031

-42.086

-36.214

5.872

Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering):

ICT Deventer Wijzer (o.a. aanschaf tablets). De kosten van de tablets vallen €41.000 goedkoper uit dan begroot. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2016.

Project Harmonisatie (diverse applicaties):

Bij een aantal deelprojecten binnen het project Harmonisatie is de fasering anders dan gepland. In de meeste gevallen is een latere start of een langere doorlooptijd waardoor er in 2015 voor een bedrag van €533.000 minder is geïnvesteerd. Dit bedrag zal in 2016 worden aangewend.

Project Het Nieuwe Werken:

Hogere investeringslasten van €580.000.

Nieuwbouw Stadhuis:

In 2016 is nog €5.319.000 beschikbaar voor de afronding van de werkzaamheden van het Stadhuis.

Facilitaire Zaken:

Project tijdelijke huisvesting is afgerond. In 2015 zijn er geen uitgaven gedaan. Hierdoor resteert er nog €559.000. De Investering zal niet worden overgeheveld naar 2016.

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven

873

873

1.192

319

Inkomsten

2.647

5.217

4.080

-1.137

Saldo

1.774

4.344

2.888

-1.456

Product 994 (calculatieverschillen bedrijfsvoering):

De ILB opleidingskosten zijn voor een bedrag van €267.000 geput uit de voorziening ILB. Het restant van de voorziening is t.g.v. product 994 gebracht. De ILB-regeling stopt per 31-12-2015; de vrijval bedraagt €113.000.

Specificatie Saldo Exploitatie

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering

172.552

174.779

174.881

Lokale heffingen

OZB

22.495

22.596

22.457

Hondenbelasting

276

278

279

Overige belastingen

144

181

195

Sub-totaal

22.915

23.055

22.931

Dividend

1.045

926

970

Agio uitkering

0

847

847

Saldo financieringsfunctie

344

291

287

Onvoorzien

-211

-49

0

Stelposten

-26.985

-235

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

8.272

8.374

8.188

Calculatieverschillen kostenplaatsen

-8.284

-7.986

-5.398

Totaal

169.648

200.002

202.707

Algemene uitkering

Gemeente Deventer ontvangt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. De verdeling van het geld over de gemeenten vindt plaats op basis van verdeelmaatstaven.

Het verschil tussen de rekening en begroting wordt met name veroorzaakt door de uitkomsten van de decembercirculaire 2015.

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de lokale heffingen waarbij er geen relatie ligt tussen de kosten en de opbrengsten. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

Het verschil in de opbrengst uit de OZB wordt veroorzaakt door gehonoreerd bezwaar en beroep en door minder opbrengst uit afwikkeling oude dienstjaren.

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.

Agio uitkering

In 2015 heeft de gemeente Deventer een agio-uitkering van €847.000 ontvangen. Dit bedrag is gestort in de vermogensreserve.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:

  • de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
  • de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen zijn verantwoord op de programma’s waarop deze betrekking hebben. In bijlage 1 Onvoorzien bij de jaarrekening 2015 is inzichtelijk voor welke posten de begroting onvoorzien is aangewend.

Stelposten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend. Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening betreft stelposten die niet zijn aangewend en dus in het resultaat vrijvallen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post ‘overige algemene dekkingsmiddelen’ bestaat met name uit de bijdrage van de kostenplaats Kapitaallasten. Deze bijdrage wordt gestort in de egalisatiereserve rente.

Calculatieverschillen kostenplaatsen

In een aantal kostenplaatsen wordt in de begroting een voorcalculatorisch tarief gehanteerd. De werkelijke kosten en opbrengsten kunnen hiervan afwijken. Dit komt tot uitdrukking in het calculatieverschil. Daarnaast bevat deze post nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product.

In het vastgestelde beheerplan Groot onderhoud vastgoed is voorgenomen om de beschikbare middelen in reserves WCO-panden en reserve onroerende zaken op te nemen in een voorziening groot onderhoud vastgoed. Het blijkt praktisch beter uitvoerbaar daarvoor de bestaande reserve wco-panden te handhaven.

De begrote storting in de voorziening is daardoor vervallen (€2.390.000). Overige voordelen in de rekening zijn: hogere inkomsten uit vervolgingsdocumenten financiële administratie en de vrijval van de ILB-voorziening

Verbonden Partijen

Circulus BV
Enexis Holding NV
Vordering op Enexis BV
Attero Holding NV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
Claim Staat Vennootschap BV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vitens NV
Wadinko NV
Dataland BV
Coöperatie Dimpact u.a.