Resultaat

Resultaat

Inleiding

Resultaat 2015:

Evenals de afgelopen jaren staat Deventer in 2015 in de plus. Na alle verrekeningen bedraagt het saldo €0,66 miljoen. In de najaarsrapportage 2015 was een neutrale uitkomst van de rekening 2015 voorspeld. Het voordelig saldo wordt betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2016.


Uitgaven

In 2015 heeft de gemeente €366,6 miljoen uitgegeven aan haar taken, activiteiten en stortingen in de reserves (programma’s 1 tot en met 10). Aan algemene dekkingsmiddelen (programma 11) is ruim €31,1 miljoen uitgegeven. Het gaat hier onder meer om:

 • financieringslasten;
 • stortingen in gemeentelijke reserves;
 • diverse bedrijfsvoeringskosten, waaronder kosten voor het Stadhuiskwartier.

Uitgaven 2015 per programma 1 t/m 10 (bedragen x €1 miljoen)


Inkomsten

Zonder inkomsten geen uitgaven. De gemeente heeft verschillende inkomsten. Die komen voor het grootste deel uit de algemene dekkingsmiddelen. De totale inkomsten bedroegen in 2015:

 • €163,9 miljoen via de 10 programma’s
 • €236,1 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal €400 miljoen (inclusief bedragen uit reserves).

Inkomsten 2015 (bedragen x €1 miljoen)

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt derhalve €51,3 miljoen. Naast de onroerendezaakbelastingen bestaan deze heffingen uit de volgende heffingen.

Heffingen 2015 (bedragen x €1 miljoen)


Verkorte balansweergave

Activa (bedragen x €1.000)

2015

2014

Passiva (bedragen x €1.000)

2015

2014

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

205

213

Algemene reserve

15.375

15.388

Materiële vaste activa

241.839

218.959

Bestemmingsreserves

57.077

65.374

Financiële vaste activa

51.578

49.310

Resultaat rekening

2.337

4.730

Totaal vaste activa

293.622

268.482

Totaal eigen vermogen (1)

74.789

85.492

Vlottende activa

Voorzieningen (2)

9.773

9.476

Voorraden

103.800

108.041

Vaste schulden (3)

297.048

289.395

Vorderingen

20.512

20.179

Liquide middelen

1.034

3.686

Overlopende activa

37.213

28.684

Totaal vlottende activa

162.649

160.590

Totaal vaste financieringsmiddelen (1+2+3)

379.945

384.363

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

42.119

21.859

Overlopende passiva

32.542

22.850

Totaal vlottende passiva

74.661

44.709

Totaal generaal

456.271

429.072

Totaal generaal

456.271

429.072

Activa

De stijging van de materiële activa is het gevolg van verschillende investeringen.

Passiva

Het eigen vermogen is gedaald in vergelijk met 2014 (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2.8. Het vreemd vermogen is toegenomen. Dit komt door het aantrekken van leningen, aflossingen en financiering van verschillende investeringen.

Ontwikkeling eigen vermogen 2010-2015 (bedragen x €1.000)


Exploitatie resultaat

Omschrijving (bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Begroting 2015 na wijziging

Jaarrekening 2015

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

8.997

-16.931

-10.702

Mutaties via reserves:

 • Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves

-3.240

17.980

14.090

 • Toevoeging rente aan reserves

-1.027

-1.049

-1.049

Gerealiseerd resultaat

4.730

0

2.339

Overige resultaatbestemming:

 • Reservering overlopende uitgaven en inkomsten

-1.797

0

-1.678

Resultaat

2.933

0

661


Toelichting op resultaatverschillen begroting 2015 en jaarrekening 2015

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting verwijzen we naar de toelichting op de programmabladen.

Mutaties via reserves

In de begroting 2015 werd ervan uitgegaan dat er €18 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2015 is dit een putting van €14,1 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de begroting 2015 gelijk gebleven.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.

Analyse rekeninguitkomst 2015

In de najaarsrapportage 2015 werd een neutrale uitkomst van het rekeningresultaat geraamd. Door het voordelige resultaat van €2,34 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €1,68 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €0,66 miljoen.

Op hoofdlijnen is het verschil tussen de najaarsrapportage en jaarrekening (€0,66 miljoen) als volgt te verklaren (betreft verschillen groter dan €100.000):

Omschrijving (bedragen x €1.000)

Programma

Bedrag

Toelichting

1. Voorziening wethouderpensioenen

1

-340

Te laag opgenomen voorziening in verband met verlaging rekenrente

2. Burgerzaken

1

102

Lagere lasten en hogere leges

3. Kosten reiniging

3

-123

Hogere kosten reiniging en gladheidsbestrijding

4. Apparaatskosten bodemsanering

4

222

Minder apparaatskosten vanwege vertraging in bodemsaneringsprojecten

5. Bouw- en woningtoezicht

5

-100

Lagere opbrengsten bouwleges

6. Maatschappelijke opvang

8

124

Lagere lasten procesregie BZT en Regionaal Kompas

7. Schuldhulpverlening

8

-127

Dotatie voorziening debiteuren €80.000 en overschrijdingen overige lasten

8. Huisvesting onderwijs

9

104

Hogere ontvangst schade uitkering en hogere doorbelaste onderhoudskosten aan scholen in Kei 13

9. Kind- en jeugdbeleid

11

237

Definitieve vaststelling provinciale bijdrage beleidsinformatie jeugd

10. Algemene uitkering

11

102

Uitkomst decembercirculaire 2015

11. Ozb

11

-130

Minder opbrengst ozb door honoreren bezwaar en beroep

12. Voorziening ILB

11

133

De regeling ILB( individueel loopbaanbudget) eindig per 31-12-2015. Het bedrag wat resteert in de voorziening valt vrij.

13. Inkomsten publiekrechterlijke vorderingen

div

122

Inkomsten in verband met te late betalingen publiekrechtelijke vorderingen(ozb, hondenbelasting enz.)

14. Stelposten en onvoorzien

250

Niet besteed budget onvoorzien €48.000 en niet aangewende stelposten

15. Diversen

85

Diverse kleine verschillen lager dan €100.000

Saldo

661

Voorstel

Het voordelige rekeningsaldo van €0,66 miljoen wordt gestort in de saldireserve. Het aanwenden van dit bedrag wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2016.

Resultaatontwikkeling 2010-2015 (bedragen x €1.000)

Structurele bedragen

De diverse voor- en nadelen in de rekening 2015 zoals aangegeven in hoofdstuk 2.5 zijn deels van structurele aard. Een deel hiervan is al verwerkt in de begroting 2016. Dit geldt niet voor de het verschil in de Algemene uitkering van €102.000. Dit voordeel wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2016.


Reserves

Per 1 januari 2015 bedroeg het saldo van de reserves €81 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2015 is dit gedaald naar €71 miljoen (exclusief rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31 december 2014 en 31 december 2015 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld:

Reserves (bedragen x €1.000)

31-12-2014

31-12-2015

A. Reserves met specifiek weerstandsmotief

B. Reserves met algemeen weerstandsmotief

C. Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

D. Bestemmingsreserves met egaliserende functie

E. Bestemmingsreserves met rentebeslag

F. Financieel technische bestemmingsreserves

17.420

6.564

21.101

25.681

1.975

8.021

20.026

3.469

14.708

24.111

1.858

8.279

De grote daling van de bestemmingsreserves met bestedingsfunctie (nadelig €6,4 miljoen) is een gevolg van:

 • Afname reserve algemeen onroerende zaken €1,3 miljoen;
 • Afname reserve herstructurering €1,7 miljoen;
 • Afname reserve huisvesting gemeentelijk apparaat €2,5 miljoen;
 • Afname reserve management grondexploitatie €0,8 miljoen.

Deze afnames zijn conform de ramingen in de begroting.


Resultaat grondexploitaties

In de rekening 2015 zijn de verliesvoorzieningen grondexploitaties toegenomen met €4,3 miljoen. Dit bedrag is gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve grondexploitatie. In totaal bedragen de verliesvoorzieningen dan €47,3 miljoen. Door een verlaging van de toe te rekenen rente (van 5% naar 4%) kunnen de verliesvoorzieningen worden verlaagd met €4,1 miljoen. Dit bedrag is conform de besluitvorming bij de begroting 2016 gestort in de Egalisatiereserve rente.

De boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2015 (exclusief verliesvoorzieningen) is: in exploitatie genomen €126,1 miljoen en nog in exploitatie te nemen €12,6 miljoen.


Renteresultaat

Het renteresultaat voor 2015 bedraagt €6,8 miljoen positief. Dit is het verschil tussen de doorbelaste rente aan activa en de werkelijke rentekosten. In de najaarsrapportage 2015 bedroeg het resultaat nog €7,0 miljoen. Dit verschil van €0,2 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door een mutatie in de toerekening van rente op de activa.


Weerstandsparagraaf

De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen als de uitkomst van de ratio tussen beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit minimaal 1 is. In de rekening bedraagt de ratio 1,04.

Vergeleken met de begroting 2016 die in november 2015 is vastgesteld zijn de risico’s met ruim €3 miljoen gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager risicoprofiel voor de grondexploitaties na het opnemen van hogere verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties. Het weerstandsvermogen is gedaald met €2,97 miljoen. Dit betreft een saldo van een daling van de algemene reserve grondexploitatie en de saldireserve, en een stijging van de reserve 3-D.