Toelichting op de programmarekening

Toelichting op de programmarekening

Hieronder volgt een korte toelichting op hoofdlijnen van de verschillen in saldivan de uitkomsten tussen de begroting 2015 na wijziging en de realisatie 2015. Dit betreft verschillen exclusief de puttingen en stortingen uit/in reserves. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de programmatoelichting in het jaarverslag.

Programma 1 - Burger en bestuur

Het rekeningresultaat wijkt slechts gering af van het begrote resultaat. Het nadeel is voor het grootste deel te verklaren door een extra storting in de voorziening Wethouderspensioenen als gevolg van lagere rekenrente.

Programma 2 - Veiligheid

Voordeel op met name de producten Brandweer, vanwege een onverwachte teruggaaf Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) van de Veiligheidsregio IJsselland.

Programma 3 - Leefomgeving

Het positieve exploitatieresultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere provinciale- en rijksbijdrage voor het Venenplantsoen, OV-fiets en hogere legesinkomsten voor graafwerkzaamheden. De lasten vielen lager uit door vertraging van Dijkstraat. Daarnaast vielen de kosten voor gladheidsbestrijding hoger uit en zijn meer kosten gemaakt voor de verkoop van snippergroen, terwijl de verkoopopbrengsten achterbleven.

Programma 4 - Milieu en duurzaamheid

Per saldo een positief exploitatieresultaat vanwege de fasering van grotere bodemsaneringstrajecten en een voordeel van niet bestede lasten en baten die worden overgeheveld.

Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling

Per saldo heeft dit programma een nadeel. Oorzaken zijn: hogere apparaatslasten voor reclamebeleid, omgevingsvisie, discussie rondom de aanlegsteiger pontje en invoering van een nieuw digitaal systeem voor bouw- en woningtoezicht. De baten vielen lager uit dan begroot, vanwege een lagere provinciale bijdrage Ter Hunnepe, tegenvallende inkomsten bouwleges en planologische procedures. Tot slot hebben wij de aflossing en rente over ons bij SVN ondergebrachte geld (ten behoeve van particuliere woningverbetering) niet teruggevraagd, waardoor de baten lager uitvallen. Onze bijdrage van €950.000 aan de Regio Stedendriehoek voor de capaciteitverbreding van de A1 is aan zowel de lasten als baten zijde overgeheveld naar 2016.

Programma 6 - Herstructurering en vastgoed

Het nadeel bij dit programma wordt veroorzaakt door de tegengevallen verkoop van panden en gronden . Dit leidt tot minder grondopbrengsten in de grondexploitaties, maar ook tot minder civieltechnische kosten. Daarnaast is de boekwaarde op Park Zandweerd afgewaardeerd en is de verliesvoorziening vóór renteverlaging toegenomen (toelichting zie paragraaf grondbeleid). Ondanks dat in 2015 53 hectare grond Deventer Noordoost is verkocht, is het structurele financiële effect pas vanaf 2016 zichtbaar in lagere exploitatielasten (rente). Daardoor is in 2015 de taakstelling niet gehaald.

Programma 7 - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het voordeel bij programma 7 komt voor een groot deel door minder uitgaven WWB, BBZ. Ook is er sprake van een onderuitputting bij het product Re-integratie.

Programma 8 - Meedoen

Het voordeel bij het programma 8 bestaat uit een lagere besteding van de maatwerkvoorzieningen WMO en Beschermd Wonen dan voorzien bij de Najaarsrapportage. Daarnaast zijn er voordelen bij de overige WMO-gerelateerde onderdelen en de Wtcg/CER. Ook is er een voordeel van niet bestede budgetten die overgeheveld zijn.

Programma 9 - Jeugd en onderwijs

Het voordeel bij programma 9 betreft een eenmalige meevaller doordat een provinciale subsidie achteraf niet terugbetaald hoefde te worden en een opbrengst uit verkoop van de grond bij Kindcentrum Borgele.

Programma 10 - Economie, kunst en cultuur

Programma 10 kent per saldo een nadelig exploitatieresultaat. Met name vanwege het uitblijven van een dividenduitkering van de NV Bergkwartier en hogere exploitatiekosten van de Deventer markten.

Programma 11 - Algemene dekkingsmiddelen

Er is een voordeel van €102.000 op de Algemene Uitkering. De voorziening ILB (individueel loopbaanbudget) is voor €133.000 vrijgevallen en er zijn niet aangewende stelposten/onvoorzien (voordeel €250.000).